Økodesign og energimerking av anlegg for rom- og tappevannoppvarming: revisjonsstudie

Tittel

Review study of ecodesign and energy labelling for space heating boilers and combination heaters

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.10.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har startet en studie for gjennomgang av forordningene for anlegg til rom- og tappevannoppvarming, energimerkeforordning 811/2013 og økodesignforordning 813/2013. Studien skal pågå i perioden juni 2017-januar 2019.

I følge artikkel 7 i forordning 811/2013 og 813/2013, skal forordningene gjennomgås på ny i lys av den teknologiske utviklingen. Eksisterende kravforberedende studie fra 2007 vil bli oppdatert i henhold til den reviderte metodikken for forberedende studier (MEErP). I oppdateringen inngår:

• En kvantitativ vurdering av virkningen av de eksisterende forordningene;

• En vurdering av ressurseffektivitet - mest sannsynlig demontering, resirkulerbarhet, reparerbarhet og holdbarhet i tråd med vedtaket av sirkulærøkonomipakken fra 2015 og den nye økodesign arbeidsplan 2016-2019;

Et veikart for å vise tidligere teknologiske fremskritt og dagens produktteknologi inkludert beste tilgjengelige teknologier (BAT). Veikartet vil konsentreres hovedsakelig om utsikter for teknologier som ennå ikke finnes på markedet (BNAT) samt generelle teknologiske trender på de undersøkte produktområdet.

Fokus i studiet

I henhold til artikkel 7 i økodesignforordning 813/2013 skal følgende særlig vurderes:

• om det er hensiktsmessig å fastsette økodesignkrav til utslipp av klimagasser fra kjølemidler, karbonmonoksid, hydrokarboner og partikler

• om det er hensiktsmessig å sette strengere økodesignkrav til energieffektivitet, lydnivå og utslipp av nitrogenoksider

• om det er hensiktsmessig å sette økodesignkrav til anlegg som fyres med flytende eller gassformig brensel fremstilt av biomasse

• om primærenergifaktoren (PEF) fremdeles er gyldig

• om det er hensiktsmessig med 3. partssertifisering

I henhold til artikkel 7 i energimerkeforordning 811/2013 skal følgende særlig vurderes:

• om det er vesentlige endringer i markedsandeler for de ulike typene varmeanlegg

• nytten av datablad og etikett til pakker

• om det er gjennomførbart og nyttig å angi en annen effektivitet for varmeanlegg enn varmepumpeeffektivitet basert på standardiserte oppvarmingssesonger

• om det er hensiktsmessig å ta med innretninger for passiv varmegjenvinning av røykgass i forordningens virkeområde

Vurdering
Revisjonsstudien for anlegg til rom- og tappevann er prioritert for oppfølging av NVE.

Status
Første interessentmøte er planlagt til januar 2018. Gjeldende økodesignforordning KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming er ikke tatt inn i EØS-avtalen da den er holdt tilbake fra norsk side. Årsaken er forbudet mot omsetning av store anlegg for kombinert rom- og tappevannoppvarming som inntreffer 26. september 2017. Gjeldende energimerkeforordning, DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 811/2013 av 18. februar 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking av anlegg for romoppvarming, anlegg for rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg for romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning, er gjennomført i norsk forskrift, energimerkeforskriften for produkter.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet