Partnerskapet mellom europeiske land og utviklingsland om kliniske forsøk (EDCTP)

Tittel

Meddelelse fra Kommissionen til Europaparlamentet og Rådet om statusrapporten om "Partnerskapet mellom de europeiske land og utviklingslandene vedrørende kliniske forsøk"

Status:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.10.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Europa-Kommissionens meddelelse fra september 2000. Hurtigt indgreb mod overførbare sygdomme inden for rammerne af fattigdomslempelse [1], fastlagde et bredt og gennemarbejdet svar fra Fællesskabet for perioden 2001 til 2006 på den globale krisesituation, som er skabt af de tre største smitsomme sygdomme, der rammer de fattigste befolkningsgrupper og underminerer den globale sundhed: hiv/aids, malaria og tuberkulose.

Millenniums-udviklingsmålene fra FN's millenniumserklæring [2] blev udarbejdet på samme tid
(september 2000) og sætter som mål at halvere den ekstreme fattigdom, stoppe spredningen af hiv/aids og sikre grundskoleuddannelse for alle inden 2015. Mål nummer 6 er bekæmpelse af hiv/aids, malaria og andre sygdomme med to specifikke målsætninger: målsætning nummer 7, som er at have stoppet udbredelsen af hiv/aids og vende den negative udvikling inden 2015, og målsætning nummer 8, som er at have stoppet udbredelsen af malaria og andre alvorlige sygdomme og vende den negative udvikling inden 2015 (tuberkulose dræber hvert år to millioner mennesker og er den tredjestørste fattigdomsrelaterede sygdom).

Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet Handlingsprogram: Hurtigt indgreb mod HIV/AIDS, malaria og tuberkulose inden for rammerne af fattigdomslempelse [3], der blev fremlagt i februar 2001 og ajourført i 2005 [4], fastlagde de specifikke mekanismer i EU's respons på den globale krise, herunder styrkelse af og øget støtte til forskning og udvikling, kapacitetsopbygning i udviklingslandene og skabelse af incitamenter til udvikling af specifikke globale offentlige goder. Dertil hører oprettelsen af en europæisk platform for kliniske forsøg [senere omdøbt til "partnerskabet mellem de europæiske lande og udviklingslande vedrørende kliniske forsøg"], der er beregnet til at fjerne vigtige videnskabelige, teknologiske og operationelle hindringer for produktudviklingen i udviklingslandene.

Partnerskabet mellem de europæiske lande og udviklingslandene vedrørende kliniske forsøg
(herefter benævnt EDCTP-programmet) blev oprettet i september 2003 ved en beslutning af Europa-Parlamentet og Rådet [5], [6], der sigter mod at fremskynde nye kliniske tiltag til bekæmpelse af hiv/aids, malaria og tuberkulose i udviklingslandene, særlig i Afrika syd for Sahara, og generelt forbedre forskningen vedrørende disse sygdomme. EDCTP-programmet, der er den første anvendelse af traktatens artikel 169 [7], har til formål at koordinere og sikre en fælles gennemførelse af de aktiviteter, som medlemsstaterne iværksætter i samarbejde med udviklingslandene.

1 KOM(2000) 585 af 20.9.2000.
2 De Forenede Nationers generalforsamlings resolution 55/2 (8. september 2000).
3 KOM(2001) 96 endelig.
4 KOM(2005) 179 endelig.
5 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1209/2003/EF af 16. juni 2003 om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der iværksættes af flere medlemsstater, med det formål at udvikle nye kliniske tiltag til bekæmpelse af hiv/aids, malaria og tuberkulose gennem et langsigtet partnerskab mellem Europa og udviklingslandene (EUT L 169 af 8.7.2003).
6 Stifterne af EDCTP var Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Det Forenede Kongerige og Norge. Schweiz kom til i 2005.
7 Artikel 169 bestemmer: "Under iværksættelsen af det flerårige rammeprogram kan Fællesskabet i forståelse med de pågældende medlemsstater åbne mulighed for deltagelse i forsknings- og udviklingsprogrammer, der iværksættes af flere medlemsstater, herunder deltagelse i de strukturer, der oprettes for gennemførelsen af disse programmer."

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg