Rapport om gjennomføringen av GNSS-programmene og fremtidige utfordringer

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av GNSS-programmene og om de fremtidige utfordringer i henhold til artikkel 22 i forordning (EF) nr. 683/2008

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.6.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I overensstemmelse med artikel 22 i forordning (EF) nr. 683/2008 om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo) (i det følgende "GNSS-forordningen") [1] og med henvisning til GNSSarbejdsprogrammet, der blev vedtaget i 2008, forelægger Kommissionen hermed den første årsrapport om gennemførelsen af programmerne og om de vigtigste fremtidige udfordringer.

GNSS-forordningen giver de europæiske GNSS-programmer en ny profil i kraft af den retlige og finansielle ramme, der opstilles for perioden 2008-2013. Forordningen blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af et forslag, som Europa-Kommissionen havde forelagt i september 2007, efter at det var besluttet at afbryde forhandlingerne om indgåelse af en koncessionskontrakt med den private sektor i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 [2] og med Rådets konklusioner i november 2007 om nødvendigheden af at omlægge de europæiske programmer for et verdensomspændende satellitnavigationssystem.

1 EUT L 196 af 24. juli 2008, s. 1.
2 EUT L 138 af 28. maj 2002, s. 1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.06.2009
Annen informasjon