AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 448/2013 av 15. mai 2013 om fastsetting av en prosedyre for bestemmelse av referansemedlemsstat for ikke-EU-AIFMer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU

Commission Implementing Regulation (EU) Nr. 448/2013 av 15. mai 2013 establishing a procedure for determining the Member State of reference of a non-EU AIFM pursuant to Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til AIFMD. Forordningen regulerer prosessen for fastsettelse av referansestat for forvalter etablert utenfor EØS som skal markedsføre alternative investeringsfond i EØS-området for de tilfeller hvor flere stater kan betraktes som referansestater. Dette gjelder flere situasjoner nevnt i direktiv 2011/61/EU (AIFMD) artikkel 37. AIFMD artikkel 37-41 gir nærmere regler om grensekryssende markedsføring av fond der enten fondet, forvalteren eller begge er etablert utenfor EØS. Disse bestemmelsene er ikke trådt i kraft og ikrafttreden er betinget av prosesser angitt i AIFMD artikkel 67. Anvendelse av forordningen må derfor utsettes til samme dato.

Vurdering
Forordningen antas å være EØS-relevant.

Rammedirektivet, AIFMD, er enda ikke tatt inn i EØS avtalen siden denne legger myndighet til ESMA.

Status
Forordningen er til vurdering på EØS EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.05.2013
Anvendelsesdato i EU
22.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 310-312
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.10.2016
Anvendes fra i Norge
06.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0448
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro