AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for "opt-in"-AFIM'er

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 447/2013 av 15. mai 2013 som fastsetter prosedyren for AFIMer som velger å være omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU

Commission Implementing Regulation (EU) No 447/2013 of 15 May 2013 establishing the procedure for AIFMs which choose to opt in under Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til AIFMD og regulerer prosessen ved søknad om tillatelse for forvaltere av alternative investeringsfond som forvalter fond som ikke overstiger terskelverdiene i AIFMD, men som likevel velger å søke om tillatelse etter AIFMD,

Status
EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen er gitt som forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 8-2.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.03.2013
Anvendelsesdato i EU
22.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 308-309
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2014
Anvendes fra i Norge
01.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0447
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro