Aromaer til bruk i næringsmidler: overgangsordninger for fargestoffer og kildematerialer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012 av 1. oktober 2012 om overgangsordninger for unionslisten over aromaer og kildematerialer oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008

Commission Regulation (EU) No 873/2012 of 1 October 2012 on transitional measures concerning the Union list of flavourings and source materials set out in Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring lukket av EFTAs overvåkingsorgan 16.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innfører overgangsordninger for aromaer på unionslisten, som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1334/2008 (aromaforordningen) og endret ved forordning (EU) nr. 872/2012. Rettsakten etablerer videre endringer som angår forordning (EØF) nr. 1601/91 (aromatiserte drikker mv.) og forordning (EF) nr. 110/2008 (alkoholsterke drikker).

Rettsakten etablerer overgangsordninger for næringsmidler som inneholder kjemisk definerte aromastoffer (definert i artikkel 9(a) i aromaforordningen). I tillegg innføres overgangsordninger, inkludert utsettelse av fristen for opptak på unionslisten, for andre undergrupper av aromaer (definert i artikkel 9(b)-(f) i aromaforordningen).

Dette innebærer at:

Matvarer med aromastoffer som ikke oppfyller kravene på unionslisten, men som er lovlig markedsført og merket inntil 18 måneder etter datoen for anvendelse av unionslisten (i.e. 22. oktober 2014), kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato.
Opptak av aromaer og kildematerialer på unionslisten for undergruppene aromapreparater, reaksjonsaromaer, aromaforstadier, andre aromaer og andre kildematerialer enn næringsmidler (jf. artikkel 9 (b)-(f) i aromaforordningen), utsettes i 4 år; i.e. skal gjelde fra 22. oktober 2016.
Det stilles krav om at industrien skal fremskaffe nødvendige data til EUs vitenskapskomité (EFSA) med sikte på fullstendig risikoevaluering av aromaene (anslagsvis er det 20-100 slike aromastoffer på markedet) innen 20. oktober 2015, jf. felles godkjenningsprosedyre i forordning (EF) nr. 1331/2008.
Aromaer definert i artikkel 9(b)-(f) i aromaforordningen som er lovlig satt på markedet innen 22. april 2018, men som ikke oppfyller krav til opptak på unionslisten for aromaer, kan markedsføres inntil siste holdbarhets- eller bruksdato.

Det fremgår av artikkel 5 i rettsakten at endringene som aromaforordningen gjør i forordningene om henholdsvis aromatiserte drikker mv. og alkoholsterke drikker, skal gjelde fra 22. april 2013. Tidspunktet er tilsvarende tidspunktet for når unionslisten i aromaforordningen skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Innføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Overgangsordninger vil bidra til å gjøre overgangen så smidig som mulig for industrien. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Europakommisjonen vurderer at det kun er mellom 20-100 slike aromaer på markedet som faller innunder overgangsordninger for aromaer definert i artikkel 9(b)-(f), og som det vil bli søkt om opptak for på unionslisten. Kommisjonen vurderer ut fra nåværende kunnskap at disse aromaene ikke representerer noen helserisiko. Siden en rekke av disse aromastoffene er i kommersiell handel og bruk i dag, er det etablert overgangsordninger slik at næringsmiddelindustrien i EU/EØS får tid til å tilpasse seg de nye reglene. Aromastoffer som er under vurdering kan, i påvente av inkludering eller fjerning fra unionslisten, markedsføres og brukes på samme måte som fullstendig evaluerte og godkjente substanser. Rettsakten om overgangsordninger vurderes ikke å påvirke beskyttelsesnivået i Norge og EU.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble fastsatt i EU 1. oktober 2012 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.10.2012
Anvendelsesdato i EU
22.10.2012
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 233-235
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2013
Anvendes fra i Norge
15.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0873
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro