Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1840 av 20. oktober 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport til utnyttelse av visse typer avfall som er oppført i vedlegg III eller IIIA til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006, til visse land som ikke er omfattet av OECD-beslutningen om kontroll med grenseoverskridende overføring av avfall

Commission Regulation (EU) 2021/1840 of 20 October 2021 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council to certain countries to which the OECD Decision on the control of transboundary movements of wastes does not apply

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 37, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1013/2006 skal Kommissionen regelmæssigt ajourføre Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen. Kommissionen gør dette på grundlag af nye oplysninger om den gældende lovgivning i det pågældende tredjeland vedrørende import af affald.

(2) I 2019 sendte Kommissionen en skriftlig anmodning til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, hvori den anmoder om skriftligt at få bekræftet, at affald og blandinger af affald, der er opført i bilag III eller IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, og hvoraf eksporten ikke er forbudt i henhold til samme forordnings artikel 36, kan eksporteres fra Unionen med henblik på nyttiggørelse i de pågældende lande. Kommissionen anmodede også de pågældende lande om at angive eventuelle gældende nationale kontrolprocedurer. Kommissionen modtog svar, herunder anmodninger om yderligere præcisering.

(3) På det 14. møde i maj 2019 vedtog partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf (Baselkonventionen) beslutning BC-14/12. Ved denne afgørelse blev der tilføjet nye oplysninger om plast i bilagene til Baselkonventionen, herunder punkt B3011 i bilag IX vedrørende ikkefarligt affald. Disse ændringer har virkning fra den 1. januar 2021. Derudover vedtog OECD's miljøpolitikudvalg den 7. september 2020 ændringer til appendiks 4 i OECD-beslutningen om farligt plastaffald og præciserede appendiks 3 og 4 til OECD-beslutningen med virkning fra den 1. januar 2021.

(4) Som følge af disse beslutninger ændrede Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2174 bilag IC, III, IIIA, IV, V, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1013/2006 for at tage hensyn til ændringerne vedrørende punkterne om plastaffald i bilagene til Baselkonventionen og i OECD-beslutningen. Følgelig er eksport af plastaffald fra Unionen til lande, som ikke er omfattet af OECD-beslutningen, fra den 1. januar 2021 kun tilladt, hvis sådant affald falder ind under anvendelsesområdet for det nye punkt B3011 for plastaffald i bilag IX til Baselkonventionen, og bestemmelseslandet tillader import af sådant affald til sit geografiske område.

(5) I 2019 og 2020 kontaktede Kommissionen de pågældende lande for at få afklaret de nationale procedurer i forbindelse med de nye punkter om plast i henhold til Baselkonventionen. Kommissionen modtog svar fra 23 lande og toldområder.

(6) Visse lande har meddelt, at de har til hensigt at følge kontrolprocedurer, der adskiller sig fra dem, der er fastsat i artikel 37, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1013/2006. I de tilfælde, der er anført i kolonne d) i bilaget til denne forordning, antages det, at eksportørerne er bekendt med de præcise lovkrav, som bestemmelseslandet stiller.

(7) Når det fremgår af bilaget, at et land hverken forbyder visse overførsler af affald eller anvender proceduren for forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke som omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1013/2006, finder artikel 18 i samme forordning tilsvarende anvendelse på sådanne overførsler.

(8) Hvis et land er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007, og Kommissionen har oplysninger om, at der er sket ændringer i den relevante nationale lovgivning, men landet ikke har udstedt en skriftlig bekræftelse som svar på Kommissionens anmodninger om oplysninger i 2019 og 2020, finder proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke anvendelse i overensstemmelse med artikel 37, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1013/2006.

(9) Hvis et land ikke er opført på listen, eller en bestemt type affald eller en bestemt blanding af affald ikke er angivet for et givet land i bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007, betyder det enten, at landet ikke har udstedt en skriftlig bekræftelse eller ikke har udstedt en skriftlig bekræftelse for dette affald eller for denne blanding af affald, og at det kan eksporteres fra Unionen til det pågældende land med henblik på nyttiggørelse. I henhold til artikel 37, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1013/2006 finder proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke anvendelse på eksport til disse lande med henblik på nyttiggørelse af affald, der ikke er forbudt i henhold til artikel 36 i nævnte forordning, for så vidt angår dette affald. I disse tilfælde, hvor lande har angivet, at de forbyder import af alt affald, der er omfattet af bilag III og IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, men ikke har fremlagt specifikke oplysninger om deres nationale kontrolprocedurer for plastaffald, der henhører under punkt B3011, bør det generelle importforbud i kolonne a) i bilaget til denne forordning anses for også at omfatte plastaffald under B3011.

(10) I de tilfælde, hvor lande har angivet, at alt affald, der er omfattet af bilag III og IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, ikke vil være underlagt en kontrolprocedure eller andre kontrolprocedurer i henhold til national lovgivning, men ikke har givet specifikke oplysninger om deres nationale kontrolprocedurer for plastaffald, der henhører under affaldskategori B3011, bør proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke i kolonne b) i bilaget til nærværende forordning anses for at finde anvendelse på punkt B3011.

(11) Kommissionen slettede også B3010 og GH013, som ikke længere eksisterer, for lande, der ikke har besvaret anmodningen om oplysninger.

(12) Den 25. maj 2021 godkendte OECD-Rådet udtalelsen fra miljøpolitikudvalget om Costa Ricas overholdelse af OECD-beslutningen. Derfor finder artikel 37, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1013/2006 ikke længere anvendelse på landet, og oplysningerne om Costa Rica udgår derfor af bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007.

(13) Bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.10.2021
Anvendelsesdato i EU
10.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet