Avslag på godkjenning av klorofen til bruk i biocidprodukter av type 2

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1765 av 25. november 2020 om ikke å godkjenne klorofen som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1765 of 25 November 2020 not approving chlorophene as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 2

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til anvendelse i biocidholdige produkter. Listen omfatter chlorophen (EF-nr.: 204-385-8, CAS-nr.: 120-32-1).

(2) Chlorophen er blevet vurderet til anvendelse i produkter af produkttype 2, produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr, som beskrevet i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Norge blev udpeget som rapporterende stat, og den kompetente vurderingsmyndighed fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine konklusioner til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) den 22. december 2016.

(4) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 vedtog Udvalget for Biocidholdige Produkter agenturets udtalelse den 4. marts 2020(3) under hensyntagen til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5) Det fremgår af udtalelsen, at biocidholdige produkter af produkttype 2, som indeholder chlorophen, ikke kan forventes at opfylde kriterierne i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012, da risikovurderingen vedrørende menneskers sundhed har konstateret uacceptable risici.

(6) Under hensyntagen til agenturets udtalelse bør chlorophen ikke godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2020
Anvendelsesdato i EU
16.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet