Barnesiksikring av innendørs persienner og vindusavskjerminger med snorer

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/477/EU av 27. juli 2011 om de sikkerhetskrav som de europeiske standarder skal inneholde, for så vidt angår visse risikoer for barn i forbindelse med innvendige persienner til vinduer og dører, vindusavskjerminger med snorer og sikkerhetsanordninger i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF

Commission Decision 2011/477/EU of 27 July 2011 on the safety requirements to be met by European standards to address certain risks posed to children by internal blinds, corded window coverings and safety devices pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 14.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2013)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (produktsikkerhetsdirektivet) er et horisontalt rammedirektiv, som regulerer sikkerheten ved forbrukerprodukter i EØS-området. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen. Direktivets målsetting er at forbrukerprodukter som er gjort tilgjengelig i EØS-markedet skal være sikre mot helseskadelige virkninger. For det formålet, fastsetter direktivet et alminnelig sikkerhetskrav for forbrukerprodukter, som understøttes av en definisjon av ”sikkert” produkt.

I henhold til direktiv 2001/95/EF artikkel 3.2, skal et forbrukerprodukt anses å være sikkert når det er i samsvar med harmoniserte standarder. Med harmonisert standard menes standard utarbeidet av europeiske standardiseringsorganisasjoner på bakgrunn av mandat fra EU-kommisjonen (og EFTA) og som er publisert i De Europeiske Fellesskaps Tidende (og EØS-tillegget til disse) i henhold til direktivets artikkel 4. Kommisjonsbeslutning 2011/477/EU inneholder definisjoner og sikkerhetskrav til innvendige persienner, vindusavskjerminger og sikkerhetsanordninger som skal ivaretas i europeiske standarder, jf. direktiv 2001/95/EF artikkel 4.

I mange hjem finnes det persienner og andre vindusavskjerminger med snorer til å heve og senke produktet eller til å holde dets forskjellige deler sammen (innvendige snorer). Disse snorene innebærer en kvelningsrisiko for barn, fordi snorene kan danne løkker som barn kan vikle seg inn i når de leker i nærheten av viduet. Barn kan også krabbe opp i vunduskarmen eller opp på møbler for å få fatt i snorene. Det kan også skje ulykker når senger eller barnesenger er plassert nær vinduer hvor snorer er innenfor barns rekkevidde.Statistikk fra USA og Europa viser at det årlig skjer flere dødsfall og mange alvorlige ulykker på grunn av slike snorer.Eksisterende europeiske standarder for vindusavskjerminger og persienner har blant annet ikke tilstrekkelige krav som skal reduserer risikoen for kvelning, som følge av lett tilgjengelige snorer og små deler. Kommisjonen anser det derfor nødvendig å oppstille sikkerhetskrav for å sikre at innvendige persienner og andre vindusavskjerminger med snorer har integrert sikkerhet for barn. I tilegg skal krav og produktsikkerhetsinformasjon utvikles for sikkerhetsanordningene.

Merknader
Dersom Kommisjonen vedtar standardene når de foreligger og en henvisning til standarden publiseres i Den Europeiske Unions Tidende, vil produktene som produseres i henold til relevante standarder anses å oppfylle sikkerhetskravene i direktiv2001/95/EF på de områdene standarden er dekkende. Det forutsettes at standarden gjøres til nasjonal (norsk) standard når den vedtas. Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 3 b oppstiller kriterier for vurdering av sikkerheten ved forbrukerprodukter. En eventuell vedtagelse og publisering av omhandlede standarder antas ikke å nødvendiggjøre lov- eller forskriftsendring. Rettsakten faller inn under Gruppe 3.

Økonomiske konsekvenser for eventuelle produsenter av slike persienner i Norge

En endring av sikkerhetskravene for persienner mv. antas å få beskjedene økonomiske konsekvenser for norske produsenter.

Deltakelse i ekspertgrupper i utviklingen av kommisjonsbeslutningen

Norge, ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, deltar i komiteen under direktiv 2001/95/EF hvor utkast til Kommisjonsbeslutning 2011/477/EU har vært drøftet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling og er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsbeslutning 2011/477/EU vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.07.2011
Anvendelsesdato i EU
16.08.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 178-181
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
15.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0477
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro