Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC og propiconazole

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/756/EU av 29. oktober 2014 om begrensninger av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC og propiconazol meddelt av Tyskland i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF

Commission Implementing Decision 2014/756/EU of 29 October 2014 concerning restrictions of the authorisations of biocidal products containing IPBC and propiconazole notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.04.2015)

Sammendrag av innhold
De aktive stoffene IPBC og propiconazol er godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter treimpregneringsmidler. Tyskland har mottatt søknader om gjensidig godkjenning av tre biocidprodukter/trebeskyttelsesmidler som inneholder IPBC og propiconazol, og som Tyskland foreslo å avslå. Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/756/EU avvises Tysklands forslag om å avslå godkjenning av de tre omtalte biocidproduktene. Imidlertid skal det fremgår av merkingen at de omtalte produktene bare kan benyttes i helautomatiserte neddyppingsprosesser, hvor alle trinn i behandlings- og tørkeprosessen er mekanisert og ikke omfatter manuell håndtering, herunder når de behandlede artiklene transporteres gjennom dyppetanken til drenerings-/tørkeområdet og lagres (hvis de ikke allerede er tørre på overflaten innen de flyttes til lager). Om nødvendig skal treproduktene som skal behandles være fastspent før behandlingen starter og under neddyppingsprosessen, og skal ikke håndteres manuelt før overflaten av de behandlede artiklene er tørre. Kravene om tillegg i merkingen gjelder også for de aktuelle produktene gjensidig godkjent i andre land.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – er hjemlet i artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkeområde.Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/756/EU skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/756/EU anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 29. oktober 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products.

Direktiv 2008/79/EF som godkjente det aktive stoffet IPBC til bruk i produkttype 8 er tidligere innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Direktiv 2008/78/EU som godkjente det aktive stoffet propiconazol til bruk i produkttype 8 er også tidligere innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.10.2014
Anvendelsesdato i EU
20.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.04.2015
Anvendes fra i Norge
22.04.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0756
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro