Bekjempelse av klassisk svinepest : endringsbestemmelser for forsendelse av visse typer kjøtt og kjøttprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/40/EU av 24. januar 2012 som endrer vedtak 2008/855/EF hva angår forsendelse til andre medlemsstater av visse typer kjøtt og kjøttprodukter fra driftsenheter i områder oppført i del III av vedtakets vedlegg

Commission Implementing Decision 2012/40/EU of 24 January 2012 amending Decision 2008/855/EC as regards the dispatch to other Member States of certain meat and meat products from holdings situated in the areas listed in Part III of the Annex thereto

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.8.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2011/360/EU gjør endringer i kommisjonsvedtak 2008/855/EU, som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å bekjempe klassisk svinepest i medlemsstater eller områder i medlemsstater innenfor EØS-området. Romania har informert Kommisjonen om at situasjonen med hensyn til klassisk svinepest har forbedret seg siden restriksjonene i vedtak 2008/855/EU ble innført. Romania har på denne bakgrunn anmodet om tillatelse til å innføre kjøtt og kjøttprodukter fra svin til andre EØS-stater. Et såkalt kanaliseringssystem skal sørge for sikkerhet for sykdomsfrie produkter. Kanaliseringssystemet innebærer smittebeskyttelsestiltak, overvåkningstiltak, regelmessige prøveuttak i virksomhetene samt regelmessige EU-godkjente inspeksjoner som foretas av offentlig veterinærmyndighet.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Økonomiske og administrative konsekvenser Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av kjøtt og kjøttprodukter fra svin til Norge fra de berørte områdene forekommer svært sjelden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 20. april 2012 om endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.01.2012
Anvendelsesdato i EU
15.02.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.04.2012
Anvendes fra i Norge
20.04.2012