Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/8/EU av 6. januar 2011 om visse midlertidige beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria

Commission Decision 2011/8/EU of 6 January 2011 concerning certain interim protection measures against foot-and-mouth disease in Bulgaria

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.2.2011

I forbindelse med påvisning av munn- og klovsyke på villsvin i Bulgaria har EU vedtatt strenge regler for å bekjempe og hindre at sykdommen sprer seg. Vedtaket innebærer en forsterking av tiltak som Bulgaria allerede har iverksatt. Som følge av situasjonen, har Mattilsynet fastsatt en forskrift om særskilte beskyttelsestiltak. Forskriften ble kunngjort 14. januar 2011. Formålet er å hindre spredning av sykdommen til Norge. Landbruks- og matdepartementet offentliggjorde 2. februar 2011 et EØS-notat om kommisjonsvedtaket.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.2.2011)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2011/8/EU er utarbeidet som følge av utbrudd av munn- og klauvsjuke på villsvin i Bulgaria. Vedtaket inneholder et forbud mot å innføre levende klauvdyr, sæd, ova og embryo , ferskt kjøtt, kjøttprodukter (inkludert behandlet mage, blære og innvoller), melk, melkeprodukter, huder, skinn, andre produkter av klauvdyr og animalsk gjødsel fra enkelte områder i Bulgaria. Forbudet gjelder også innførsel av animalske produkter i små kvanta til eget forbruk. Vedtaket fastsetter også enkelte unntak fra forbudet. Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Vedtaket er gjennomført i forskrift 10. januar 2011 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria.

Forskriften anses å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.01.2011
Anvendelsesdato i EU
26.01.2011
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.01.2011
Anvendes fra i Norge
10.01.2011
Annen informasjon