Bestemmelser om kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009 av 10. juli 2009 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser under rådsforordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt gjelder kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og de gjeldende restriksjoner

Commission Regulation (EC) No 606/2009 of 10 July 2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.4.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2015)

Rettsakten går etter ordinær prosedyre.

Forordningen endrer tillegg 1 til vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009, slik at det åpnes for at Tyskland kan tillate en økning i det totale maksimumsinnholdet av svoveldioksid i vin produsert av druer som ble høstet i 2014 med opprinnelse i nærmere bestemte vindyrkingsområder i Tyskland. Begrunnelsen for dette er de klimatiske forholdene i de aktuelle områdene i 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.07.2009
Anvendelsesdato i EU
01.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 895-953
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
26.10.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.03.2013
Anvendes fra i Norge
15.04.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0606
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro