Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/834 av 20. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til clearingplikten, suspensjon fra clearingplikten, rapporteringskrav, risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart, registrering av og tilsyn med transaksjonsregistre og krav til transaksjonsregistre

Regulation (EU) 2019/834 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the clearing obligation, the suspension of the clearing obligation, the reporting requirements, the risk-mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a central counterparty, the registration and supervision of trade repositories and the requirements for trade repositories

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen foreslår endringer i EMIR (European Market Infrastructure Regulation), som er en forordning om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre. Nedenfor omhandles de viktigste forslagene.

I henhold til EMIR skal OTC-derivatkontrakter som tilhører en klasse av derivatkontrakter som er identifisert som clearingpliktige, cleares ved hjelp av en sentral motpart dersom visse betingelser er oppfylt. Finansielle motparter har en omfattende clearingplikt etter disse reglene. Det foreslås å innføre en terskel som innebærer at finansielle motparter med lavt volum av derivatkontrakter skal være unntatt fra clearingplikten. En slik terskel gjelder allerede for ikke-finansielle motparter.

Etter gjeldende regler må ikke-finansielle motparter cleare alle sine derivatkontrakter hvis de overstiger clearingterskelen i én klasse av derivatkontrakter. I forslaget endres dette slik at clearingplikten bare omfatter de klassene av derivatkontrakter der terskelen er overskredet.

EU-kommisjonen legger opp til at den skal kunne suspendere clearingplikten etter anbefaling fra ESMA dersom nærmere vilkår er oppfylt, for eksempel dersom en klasse av derivatkontrakter ikke lenger er egnet for clearing, eller finansiell stabilitet er truet.

Forslaget innfører et krav om at clearingmedlemmer og kunder som tilbyr clearingtjenester til andre, skal yte sine tjenester på en rettferdig, rimelig og ikke-diskriminerende måte.

Rapporteringsplikten etter artikkel 9 i EMIR foreslås å omfatte kontrakter som inngås etter 12. februar 2014, eller som er inngått tidligere, men som var utstående da. Nå er skjæringstidspunktet 16. august 2012.

Pensjonsinnretninger har normalt ikke tilstrekkelig tilgang til kontanter som kan stilles som sikkerhet ved clearing av derivatkontrakter. Disse innretningene har i en overgangsperiode vært unntatt fra clearingplikten for OTC derivatkontrakter som inngås for å redusere deres investeringsrisiko.Overgangsordningen foreslås forlenget med ytterligere tre år.

Forslaget innebærer også at sentrale motparter skal gi sine clearingmedlemmer et verktøy for å beregne hvilken yttereligere startmargin som må stilles ved clearing av en ny transaksjon. Clearingmedlemmene skal informeres om de modellene den sentrale motparten bruker for å beregne startmarginen.

I forslaget tas det høyde for at transaksjonsregistre kan ha tillatelse etter forordning (EU) nr. 2015/2365 (SFTR) og at de kan søke om en utvidelse av denne tillatelsen til også å omfatte registreringer av transaksjoner under EMIR.

Maksimumsnivået for bøter foreslås økt fra henholdsvis EUR 10 000 og EUR 20 000 til EUR 100 000 og EUR 200 000.

Merknader

Rettslige konsekvenser
ETter at rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen kan den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Dersom EU-kommisjonens forslag blir vedtatt, reduseres byrdene for derivatmotparter, både finansielle og ikke-finansielle.

Sakkyndige instansers merknader
Det er innhentet tilrådning fra Finanstilsynet. Forordningen er antatt EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.

Status
Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet og er ikke ennå vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2019
Anvendelsesdato i EU
17.06.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet