Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1002/2013 av 12. juli 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til listen over unntatte enheter

Commission Delegated Regulation (EU) No 1002/2013 of 12 July 2013 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to the list of exempted entities

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2018)

Sammendrag av innhold
Hovedrettsakten EMIR (forordning (EU) No 648/2012) gir regler om clearingplikt for OTC-derivater og rapporteringsplikt for derivathandler til transaksjonsregistre. Videre gir EMIR foretaksregler om sentrale motparter og transaksjonsregistre. EMIR hovedrettsakten er gjennomført i verdipapirhandelloven § 13-1 og ble satt i kraft i juli 2017.

EMIR gjelder ikke for enkelte, nærmere angitte virksomheter som ellers ville vært omfattet av forordningen. Omfanget av unntaket følger av en uttømmende liste i EMIR Art. 1 (4). Da EMIR ble vedtatt var følgende virksomhet inkludert i nevnte liste: europeiske sentralbanker og andre europeiske, offentlige organer som har ansvar for, eller som intervenerer i, forvaltningen av offentlig gjeld, og the Bank for International Settlements. Kommisjonsforordning 1002/2013 utvider listen over unntatt virksomhet i EMIR art 1 (4) ved å legge til sentralbanker og andre offentlige organer som har ansvar for, eller som intervenerer i, forvaltningen av offentlig gjeld i henholdsvis USA og Japan.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever forskriftsendring for å gjennomføres i nasjonal rett. EMIR hovedrettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i nasjonal rett i 2016. Gjennomføringsbestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel 13 ble satt i kraft i juli 2017. Det er hjemmel i vphl. § 13-1 til å fastsette de tilhørende nivå 2 rettsaktene til hovedrettsakten EMIR i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Standarden følges allerede i praksis av foretakene og forskriftsendring vil derfor ikke innebære økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Finanstilsynet, Finansdepartementet og har vært behandlet i spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester.

EMIR hovedrettsakten virker ikke skikkelig uten de delegerte kommisjonsforordninger som gir det nærmere innholdet og detaljene i kravene som settes i EMIR. Det er derfor en stor fordel at rettsakten nå forventes innlemmet i EØS-avtalen ved utløpet av mai 2018 og deretter forventes gjennomført i nasjonal rett i forskrift til verdipapirhandelloven § 13-1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.07.2013
Anvendelsesdato i EU
08.11.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 60, 6.9.2018, p. 295-296
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
31.05.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2018
Anvendes fra i Norge
01.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1002
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro