Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om om samarbeid mellom hjemland og vertsland i forbindelse med tilsyn

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1722 av 18. juni 2021 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 om reguleringstekniske standarder som presiserer rammene for samarbeid og for utveksling av opplysninger mellom kompetente myndigheter i hjemland og i vertsland i forbindelse med tilsyn med betalings- og e-pengeforetak, som tilbyr betalingstjenester på tvers av grensene

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1722 of 18 June 2021 supplementing Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the framework for cooperation and the exchange of information between competent authorities of the home and the host Member States in the context of supervision of payment institutions and electronic money institutions exercising cross-border provision of payment services

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser om hvordan hjemland og vertsland skal kommunisere og samarbeide i forbindelse med gjennomføring av tilsyn med foretak som driver grensekryssende aktiviteter under betalingstjenestedirektivet (PSD II). PSD II gir regler for foretak som har konsesjon som betalingsforetak og e-pengeforetak eller er registrert som opplysningsfullmektig. Formålet med denne forordningen er å sikre konsekvente og effektive tilsyn ved å fastsette metoder, virkemidler og nærmere bestemmelser for samarbeid, herunder omfang av og behandling av de opplysninger som skal utveksles.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres som forskrift i norsk rett, ved inkorporasjon. Det vil si at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten retter seg mot myndighetene og gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller foretak.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknad

Vurdering
Forbehold om Stortingets samtykke er knyttet til morrettsakten PSD2.

Det vil være behov for teknisk EØS-tilpasning for ikrafttredelsestidspunktet.

Status
Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
18.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2021
Anvendelsesdato i EU
18.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet