Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografisken betegnelsen ‘Willamette Valley’

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1164 av 12. juli 2021 om beskyttelse i henhold til artikkel 99 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av betegnelsen ‘Willamette Valley’ (PGI)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1164 of 12 July 2021 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council on the name ‘Willamette Valley’ (BGB)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har i henhold til artikel 97, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 gennemgået Willamette Valley Wineries Associations (USA) ansøgning om registrering af betegnelsen "Willamette Valley" og har offentliggjort ansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende .

(2) Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(3) Betegnelsen "Willamette Valley" bør beskyttes i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og opføres i det register, der er omhandlet i samme forordnings artikel 104.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.07.2021
Anvendelsesdato i EU
05.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet