Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski/Moscato di Momiano’

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1263 av 26. juli 2021 om beskyttelse i henhold til artikkel 99 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av betegnelsen ‘Muškat momjanski/Moscato di Momiano’ (BOB)

(Draft) Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1263 of 26 July 2021 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council on the name ‘Muškat momjanski/Moscato di Momiano’ (PDO)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har i henhold til artikel 97, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 gennemgået Kroatiens ansøgning om registrering af betegnelsen "Muškat momjanski / Moscato di Momiano" og har offentliggjort ansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende .

(2) Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(3) Betegnelsen "Muškat momjanski / Moscato di Momiano" skal i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013 beskyttes og optages i det register, der er omhandlet i artikel 104 i samme forordning.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.07.2021
Anvendelsesdato i EU
22.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet