Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. august 2019 om endring av europaparlaments-og rådsdirektiv (EU) nr. 528/2012 med henblikk på oppføring av Saccharomyces cerevisiae som et aktivt stoff i vedlegg I

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 8 August 2019 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include Saccharomyces cerevisiae as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Saccharomyces cerevisiaesom aktivstof, i det omfang det udgjorde fødevarer eller foderstoffer beregnet til brug som afskræknings-eller tiltrækningsmiddel af produkttype 19, var tidligere omfattet af undtagelsen for fødevarer og foderstoffer i henhold til artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007.

(2) Der blev indgivet en anmeldelse i henhold til artikel 16, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 vedrørende Saccharomyces cerevisiae, som var omfattet af undtagelsen for fødevarer og foderstoffer, som produkttype 19. Det Europæiske Kemikalieagentur ("agenturet") erklærede, at anmeldelsen opfyldte kravene og underrettede Kommissionen om overensstemmelsen i henhold til forordningens artikel 17. Saccharomyces cerevisiaeblev derfor optaget under produkttype 19 på listen over kombinationer af stof og produkttype, der indgår i undersøgelsesprogrammet for eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter.

(3) Kommissionen bad den 31. januar 2017 agenturet om en udtalelse om, hvorvidt Saccharomyces cerevisiaegiver anledning til betænkelighed i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(4) Agenturet konkluderede i sin udtalelse, at Saccharomyces cerevisiaeikke giveranledning til betænkelighed og derfor kan optages i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012.

(5) Under hensyntagen til agenturets udtalelse bør Saccharomyces cerevisiaeoptages i bilag I til forordning (EU) nr. 582/2012. Da Saccharomyces cerevisiaeer afnaturlig oprindelse, bør det optages i kategori 4 "Traditionelt anvendte stoffer af naturlig oprindelse". Saccharomyces cerevisiaebør kun optages i dette bilag, i det omfang det hører under definitionen "fødevarer" eller "foder" som angivet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra u). Dette er i overensstemmelse med, at Saccharomyces cerevisiaekun var omfattet af undtagelsen for fødevarer og foder, som fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1451/2007, hvis det var fødevarer eller foder.

(6) Artikel 89, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 indeholder overgangsforanstaltninger for tilfælde, hvor et eksisterende aktivstof, der er omfattet af arbejdsprogrammet for systematisk undersøgelse af eksisterende aktivstoffer, bliver godkendt i overensstemmelse med nævnte forordning. For så vidt angår Saccharomyces cerevisiaetil produkttype 19 bør godkendelsesdatoen med henblik på artikel 89, stk. 3, i nævnte forordning, fastsættes til den 1. juni 2021 for at give tilstrækkelig tid til at indgive ansøgninger om godkendelse i overensstemmelse med forordningens artikel 89, stk. 3, andet afsnit —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet