Biocider: forlenget av godkjenning av kreosot til bruk i produkttype 8

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1038 av 15. juli 2020 om forlenget godkjenning av kreosot til bruk i biocidprodukter av type 8

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1038 of 15 July 2020 postponing the expiry date of approval of creosote for use in biocidal products of product-type 8

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Aktivstoffet creosot blev opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, og i henhold til artikel 86 i forordning (EU) nr. 528/2012 anses det derfor for at være godkendt i henhold til nævnte forordning, idet godkendelsen er underlagt de specifikationer og betingelser, der er fastsat i bilag I til nævnte direktiv.

(2) Der blev i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af creosot den 27. oktober 2016.

(3) Godkendelsen af creosot er blevet forlænget til den 31. oktober 2020 ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2334 for at give tilstrækkelig tid til at behandle ansøgningen.

(4) Den 16. september 2019 fremlagde Det Forenede Kongeriges tidligere kompetente vurderingsmyndighed en anbefaling om fornyelse af godkendelsen for Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«). Polens kompetente myndighed har den 30. januar 2020 overtaget rollen som kompetent vurderingsmyndighed for ansøgningen. Den kompetente myndighed har gennemført en fuldstændig vurdering af ansøgningen, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012, og agenturet skal udarbejde en udtalelse om fornyet godkendelse af aktivstoffet og fremlægge den for Kommissionen senest 270 dage efter modtagelsen af en anbefaling fra den kompetente vurderingsmyndighed.

(5) Da creosot er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1B, jf. Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008, og opfylder kriterierne for at være persistent, bioakkumulerende og toksisk og meget persistent og meget bioakkumulerende i henhold til bilag XIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006, opfylder det desuden udelukkelseskriterierne i artikel 5, stk. 1, litra a) og e), i forordning (EU) nr. 528/2012. Det er derfor nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser for at fastslå, hvorvidt mindst én af betingelserne i forordning (EU) nr. 528/2012 artikel 5, stk. 2, første afsnit, er opfyldt, og hvorvidt godkendelsen af creosot derfor kan fornyes.

(6) Desuden er creosot, forbindelser heraf og træ behandlet hermed underlagt begrænsningerne i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006. I henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/961 skal Frankrig forelægge agenturet et dossier i overensstemmelse med bilag XV til forordning (EF) nr. 1907/2006 for indledning af en EU-begrænsningsprocedure i overensstemmelse med artikel 69-73 i nævnte forordning. Det er nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser for at sikre, at vurderingen for fornyelse af godkendelsen af creosot som aktivstof i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 stemmer overens med EU- begrænsningsproceduren i forordning (EF) nr. 1907/2006 og muliggøre en effektiv kontrol af creosot og træ behandlet hermed.

(7) Det må derfor antages, at godkendelsen af creosot til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 af årsager, der ikke kan tilskrives ansøgeren, vil udløbe, inden der er truffet afgørelse om fornyelse heraf. Derfor bør den gældende godkendelse af creosot forlænges yderligere i tilstrækkelig lang tid til, at ansøgningen kan behandles.

(8) I betragtning af den periode, der er nødvendig for agenturets udarbejdelse og fremlæggelse af sin udtalelse, den periode, der er nødvendig for at træffe afgørelse om, hvorvidt mindst én af betingelserne i artikel 5, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 528/2012 er opfyldt, og hvorvidt godkendelsen af creosot derfor kan fornyes, bør godkendelsen af creosot forlænges til den 31. oktober 2021.

(9) Uden hensyn til godkendelsens udløbsdato er creosot fortsat godkendt, under forudsætning af at specifikationerne og betingelserne i bilag I til direktiv 98/8/EF overholdes —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2020
Anvendelsesdato i EU
05.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet