Biocidforordningen: endringsbestemmelser om produktet Sadolin Husrens

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om fastsettelse av om produktet Sadolin Husrens som inneholder alkyl(C12-16)-dimetylbenzylammoniakklorid er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 3 til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

(In preparation) Commission Implementing Decision determining whether the product Sadolin Husrens containing Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride is a biocidal product, pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til beslutning lagt fram av Kommisjonen 21.9.2021 med tilbakemeldingsfrist 19.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 21.9.2021)

Biocidholdige produkter: klassificering af et produkt, der indeholder aktivstoffet ADBAC/BKC (C12-16)

Som opfølgning på en forespørgsel fra Danmark vil Kommissionen træffe afgørelse om, hvorvidt et produkt indeholdende aktivstoffet alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (forkortet ADBAC/BKC (C12-16)), som sælges på det danske marked som rengøringsprodukt og til forebyggelse af algevækst, er et biocidholdigt produkt som defineret i EU's regler om biocidholdige produkter (artikel 3, stk. 1, litra a, i forordning (EU) 528/2012).

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 21 september 2021 - 19 oktober 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesafgørelse - Ares(2021)5773442

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
21.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet