Biocidforordningen: inkludering av kaliumsorbat som aktivt stoff

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/807 av 10. mars 2021 om endring av europaparlaments-og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for inkludering av kaliumsorbat som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/807 of 10 March 2021 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include potassium sorbate as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2021)

Sammendrag av innhold
Kaliumsorbat som biocidaktivt stoff var tidligere inne i stoffvurderingsprogrammet gitt i artikkel 89(1) i biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012). Kaliumsorbat ble godkjent som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 (treimpregneringsmidler) av beslutning 2015/1729. Kaliumsorbat er inne i stoffvurderingsprogrammet for bruk i biocidprodukter i produkttype 6 (konserveringsmidler for produkter under lagring). Det ble konkludert at kaliumsorbat ikke utgjør noen grunn til bekymring og er derfor egnet til å bli inkludert på vedlegg I til biocidforordningen. På bakgrunn av dette, ble kaliumsorbat inkludert i kategori 6 "Stoffer der medlemsland har vurdert et aktivt stoff-dossier i henhold til artikkel 7(3) i denne forordningen eller akseptert en slik dossier i henhold til artikkel 11(1) i direktiv 98/8/EC" i vedlegg I til biocidforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Status
Rettsakten ble vedtatt 10. mars 2021 og ble publisert i OJ 21. mai 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.03.2021
Anvendelsesdato i EU
10.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet