Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/254 av 11. februar 2015 om oppheving av rådsdirektiv 93/5/EØF om medlemsstatenes bistand til Kommisjonen og deres samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler

Directive (EU) 2015/254 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2015 repealing Council Directive 93/5/EEC on assistance to the Commission and cooperation by the Member States in the scientific examination of questions relating to food

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever rådsdirektiv 93/5/EØF om medlemsstatenes bistand til Kommisjonen og deres samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler.

93/5/EØF regulerer hvordan medlemsstatene i EU skal bestå kommisjonen i arbeidet med vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler.

Dette er idag regulert i regelverket rundt EFSA og det er ikke lenger nødvendig å opprettholde dette direktivet om samarbeid.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 93/5/EØF er ikke registrert gjennomført i norsk forskrift, og det er derfor ikke nødvendig med noen opphevelse eller endring av norsk forskrift i forbindelse med gjennomføringen av direktiv (EU) 2015/254

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av direktiv (EU) 2015/254, som opphever direktiv 93/5/EØF, vurderes ikke til å ha noen konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Opphevelsen av direktiv 93/5/EØF er en del av EUs arbeid med REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme), der hensikten er å rydde i EU-regelverket. I dag er fagfeltet som direktivet omfatter tatt hånd av EFSA, med deres regler for samarbeid, og dermed er det ikke nødvendig å opprettholde 93/5/EF.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.05.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.02.2015
Gjennomføringsfrist i EU
29.02.2016
Anvendelsesdato i EU
29.02.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015L0254
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro