Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for heksavalent krom i absorpsjonskjøleskap

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/361 av 17. desember 2019 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak unntak for heksavalent krom til korrosjonsbeskyttelse av karbonstålkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap

Commission Delegated Directive (EU) 2020/361 of 17 November 2019 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.3.2020)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder seksverdig krom, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 9 i vedlegg III vedrørende bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i karbonkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap.

Seksverdig krom brukes som antikorrosjonsmiddel av karbonstål i kjølesystemer i absorpsjonskjøleskap. Stoffet danner et beskyttende lag på stålrør for skjerme dem fra kjølemiddelet som inneholder korrosivt amoniakk.

Unntakene gis med tidsbegrensning for å fremme innovasjon og utvikling av fungerende alternativer til disse spesifikke bruksområdene. Samtidig vil det være behov for litt tid for å kunne utvikle fullgode alternativer.

For utstyr med krafttilførsel på < 75 W fins det alternativer og unntak for dette fornyes ikke, men utløper 12 måneder etter at direktivet trer i kraft. For utstyr med krafttilførsel på > 75 W fins det ennå ikke gode nok alternativer og unntak er berettiget. Unntak for kategori 8, 9 og 11 endres ikke og er fortsatt gyldige som angitt i artikkel 5.2.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3 ". Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/xxx vil medføre endringer i punkt 9 i vedlegg 1. Eksisterende punkt 9 deles i 3 punkter med hhv. punkt 9 som inneholder unntak for kategori 8, 9 og 11, og punktene 9 (a)-I og 9 (a)-II som inneholder unntak i forskjellige bruksområder i kategori 1-7 og 10.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Status
Rettsakten er publisert i off.journ.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Gjennomføringsfrist i EU
31.03.2021
Anvendelsesdato i EU
01.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet