CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk versjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1413 av 29. juni 2020 om retting av den svenske versjonen av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1413 of 29 June 2020 correcting the Swedish language version of Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den svenske udgave af forordning (EF) nr. 1272/2008 indeholder en fejlagtig værdi i første og anden række af Kategori Kronisk 3, litra b), nr. iii), i bilag I, tabel 4.1.0.

(2) Den svenske udgave af bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.06.2020
Anvendelsesdato i EU
28.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet