CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 205/2012 av 6. januar 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til datakilden og dataparametrene som skal rapporteres av medlemsstatene

Commission Delegated Regulation (EU) No 205/2012 of 6 January 2012 amending Annex II to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council with regard to the data source and the data parameters to be reported by Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, opprettet 5.1.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens delegerte forordning (EU) 205/2012 endrer vedlegg III til forordning (EU) 510/2011 om CO2-utslipp fra varebiler. Forordning 205/2012 endrer kravene til data som medlemslandene skal rapportere inn til kommisjonen. Dette er data som brukes til å beregne de gjennomsnittlige CO2-utslippene fra de nye varebilene som de forskjellige bilprodusentene selger i EU hvert år, og som danner grunnlaget for beregning av eventuelle bøter produsentene skal betale dersom de ikke når målet for CO2-utslipp.

Forordningen åpner for at medlemsstatene kan bruke andre datakilder enn bilenes samsvarssertifikat (CoC), dersom de kan begrunne at andre datakilder gir tilsvarende nøyaktighet som CoC. Dette er på linje med tilsvarende regelverk for CO2-utslipp fra personbiler (forordning 443/2009), hvor det også tillates at andre datakilder enn CoC brukes som grunnlag for innrapportering.

Forordningen innfører krav til ytterligere dataparametre som må innrapporteres fra medlemsstatene. Dette gjelder bilenes typegodkjenningsnummer og hendelsnavn. Disse parameterne skal sørge for at dataenes nøyaktighet bedre kan kontrolleres.

Videre endres de forskjellige delene i vedlegg II for å sørge for at delene er i overensstemmelse med hverandre.

Forordningen innfører ikke nye rapporteringsforpliktelser, men presiserer de som allerede gjelder gjennom forordning (EU) 510/2011.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) nr. 205/2012 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den europeiske unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende rett
Vi har ingen tilsvarende bestemmelser i norsk kjøretøyrelatert regelverk i dag.

Norsk gjennomføring
Det vises generelt til tilsvarende merknader i EØS-notat om forordning (EU) 510/2011, herunder spørsmålet om rubrisering i forhold til EU's mal og artikkel 103-forbehold.

Rettsakten er foreslått gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter. Rettsakten er planlagt å tas inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 13. juni 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, og er vurdert relevant og akseptabel for Norge.

Forordningene 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter, ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016.

Vurdering
Det bemerkes at forordning (EU) 205/2012 åpner for at andre datakilder enn samsvarssertifikat brukes som grunnlag ved innrapportering av data. Dette kan være data fra typegodkjenningspapirene. Dette passer bra for Norge, da det er data fra typegodkjenningen som registreres i Autosys ved registrering av nye biler i Norge. Imidlertid er dataene i typegodkjenningspapirene ikke så spesifikke som det kreves i forordningen, og derfor vil vi fortsatt ikke kunne rapportere data med den nøyaktigheten som regelverket legger opp til.

Status
Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 6. januar 2012, og ble umiddelbart gjort gjeldende i medlemsstatene.

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 10.02.16, med høringsfrist satt til 24.03.16.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 16.06.17, beslutning nr. 111/2017. Forordningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.01.2012
Anvendelsesdato i EU
13.03.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
16.06.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) nr. 510/2011)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.12.2018
Anvendes fra i Norge
01.01.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0205
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro