Det aktive stoffet kitosanhydroklorid i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1446 av 3. september 2021 om retting av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 2019/706 med hensyn til CAS-nummeret til det aktive stoffet kitosanhydroklorid

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1446 of 3 September 2021 correcting Implementing Regulations (EU) No 540/2011 and (EU) No 563/2014 as regards the CAS number of the basic substance chitosan hydrochloride

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2021)

Sammendrag av innhold
Kitosan hyrdroklorid ble gjennom forordning (EU) nr. 563/2014 godkjent som basistoff til bruk som plantevernmiddel. I en forordning som godkjenner et basisstoff, blir det også tatt inn dette stoffets såkalte CAS-nummer. Et CAS-nummer er et unikt identifikasjonsnummer som benyttes over hele verden for konkret å identifisere et kjemisk stoff. Et slikt nummer er ikke begrenset til bruk bare for stoffer som inngår i plantevernmidler. Det har i etterkant av fastsettelsen av forordning (EU) nr. 563/2014 blitt oppdaget at det oppførte CAS-nummeret var feil. Dette blir nå rettet gjennom en endring både i forordning (EU) nr. 563/2014 og i forordning (EU) nr. 540/2011. Sistnevnte forordning omfatter blant annet en samlet liste over alle basisstoffer med relevante tilleggsopplysninger.

Merknader
Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2021/1446 vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Kitosan hydroklorid er godkjent basisstoff som et plantestyrkende middel mot sopp og bakterier.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 6. september 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.09.2021
Anvendelsesdato i EU
06.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet