Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2203 av 25. november 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovvgivning når det gjelder kaseiner og kasinater for humant konsum og om oppheving av rådsdirektiv 83/417/EØF

Directive (EU) 2015/2203 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever og erstatter Rådsdirektiv 83/417/EØF, som er inne i EØS-avtalen. Innholdet er tilpasset den utviklingen som har funnet sted siden 1983 innenfor internasjonale standarder når det gjelder laktoproteiner og innenfor den felles lovgivningen på matområdet gjennom for eksempel matlovsforordningen, tilsetningsstoff-forordningen og matinformasjonsforordningen.

Direktivet gir bestemmelser om definisjoner, merking og grenseverdier for kaseiner og kaseinater brukt i matproduksjon for humant konsum. Direktivet er harmonisert med gjeldende felles regelverk for øvrig innenfor dette rettsområdet.

Kasein er det mengdemessig viktigste proteinstoffet i melk, uoppløselig i vann, vasket og tørket, og fremstilt ved utfelling av skummet melk. Utfelling skal skje ved syrning, syrning med bakteriekultur, ved hjelp av løpe eller andre melkekoagulerende enzymer. Forut for utfelling kan det være foretatt en behandling ved hjelp av ionebyttings- eller konsentrasjonsmetoder.

Kaseinater er produkter fremstilt ved tørking av kaseiner og behandlet med nøytraliserende stoffer.

Medlemsstatene skal fastsette regler og prosedyrer for å oppfylle forpliktelsene etter direktiv (EU) 2015/2203 innen 22. desember 2016. Fra samme dag oppheves direktiv 83/417/EØF.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 20.12.1993 nr 1375 om kaseiner og kaseinater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS - relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Mattilsynet mener at det er mest hensiktsmessige ved gjennomføring av direktiv (EU) 2015/2203 i norsk rett, er å fastsette en ny forskrift om kaseiner og kaseinater. Rettsakten har vært gjeldende i EU siden 22. desember 2016. En rettsakt trer normalt i kraft i Norge kort tid etter at den formelt er tatt inn i EØS-avtalen. Rettsakten vil tas inn i avtalen i mai 2017 Dette medfører i praksis at de nye kravene formelt sett vil gjelde i mai 2017. Vanligvis gis det ved fastsettelse av nye rettsakter en overgangstid for nødvendig omstilling. Fordi rettsakten ikke har vært hørt tidligere, har næringen ikke hatt mulighet til å tilpasse seg de nye kravene. Dette setter bransjen i en vanskelig situasjon hva angår muligheten for å etterleve kravene i regelverket fordi de vil tre i kraft såpass snarlig. Matloven § 5 sier at virksomhetene ved produksjon av næringsmidler, er forpliktet til å etterleve relevante bestemmelser. For å gi næringen tid til å tilpasse seg endringene, vil Mattilsynet ikke fatte vedtak ihht. de nye kravene før i 2018.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA- statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2015
Gjennomføringsfrist i EU
22.12.2016
Anvendelsesdato i EU
22.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015L2203
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro