Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring)

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2074/2005 vedrørende medfølgende dokumentasjon til visse importerte fiskerivarer

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 15.5.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.1.2013)

Sammendrag av innhold
Dokumentet SANCO/13217/2010 omhandler harmonisert modell for kapteinserklæring.

Forordning (EF) nr. 854/2004 artikkel 15 (3) sier "Når fiskerivarer importeres direkte fra et fiske- eller frysefartøy, kan et dokument undertegnet av skipsføreren, erstatte dokumentet som kreves etter artikkel 14". Artikkel 14 (1) angir krav om at "Forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse skal ved import til EØS følges av et dokument som oppfyller kravene i vedlegg VI". Vedlegg VI angir krav til sertifikater som følger varer som importeres. Artikkel 15 (1) sier at "Framgangsmåtene fastsatt i dette kapittel, får ikke anvendelse på ferske fiskerivarer som landes i Fellesskapet direkte fra et fiskefartøy som fører en tredjestats flagg".

Direkte landing av fiskerivarer betyr at varen ikke kan landes andre steder før de ankommer grensekontrollstasjon i EU/EØS. Kapteinserklæring kan også benyttes når fiskerivarer landes i tredjestat og mellomlagres for videre import til EU/EØS. I slike tilfeller benyttes kapteinserklæring som grunnlagsdokument for et helsesertifikat som kompetent myndighet i tredjestaten må utfylle når fiskerivaren skal videre importeres til EU/EØS.

Ved implementering av forordning (EF) nr. 1005/2008 som inneholder IUU krav (Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing), ble forordning (EF) nr. 1093/94 som sa noe om innhold i en kapteinserklæring, opphevet. Det eksisterer i dag derfor ikke lenger en modell for innhold i en kapteinserklæring.

En harmonisert modell for kapteinserklæring vil lette adgangen av ettertraktede fiskerivarer til EU og også lette implementeringen av eksisterende regelverk.

Merknader
Gjeldende norsk lovgivning på området er forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(animaliehygieneforskriften), hvor forordning (EF) nr. 2074/2005 er gjennomført i § 3 ved inkorporasjon ihht. EØS-avtalen art. 7 a). Blir rettsakten vedtatt vil denne medføre endringer av redaksjonell karakter i nevnte paragraf, samt konsolodering av forordningens oversatte versjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Blir rettsakten vedtatt skal denne vurderes av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser forslag til rettsakt EØS-relevant og akseptabel.

Status
Saken har vært diskutert flere ganger i arbeidsgruppen for veterinær grensekontroll, i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken og i SCFCAH, biologisk trygghet. Forslaget er justert flere ganger og siste utkast er rev 6. Det er gjort mindre tekniske endringer i selve modellsertifikatet og noen endringer i fortalen og i artiklene. Ordlyden i artikkel 1 er nå endret og sier frysefartøy og angivelse av koder for fiskeområder i vedlegg er tatt ut.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet