Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 5. mai 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2020/687 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 2016/429 med hensyn til bestemmelser om forebygging og kontroll av visse listeførte sykdommer

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 5 May 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/687 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council, as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 5.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 er der fastsat supplerende regler til forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme, navnlig kategori A-, B- og C-sygdomme, i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882. Nærmere bestemt foreskriver delegeret forordning (EU) 2020/687 restriktioner og betingelser for flytning af dyr og produkter deraf inden for og fra restriktionszoner som led i foranstaltningerne til bekæmpelse af spredning af kategori A-sygdomme.

(2) Reglerne i delegeret forordning (EU) 2020/687 supplerer reglerne i forordning (EU) 2016/429. De omfatter forskellige tekniske aspekter af de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af mistanke om eller bekræftelse af sygdomme som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429. Da disse regler er indbyrdes forbundne, er de fastsat samlet i delegeret forordning (EU) 2020/687. Af klarhedshensyn og for at sikre, at de anvendes effektivt, bør de regler, der ændrer delegeret forordning (EU) 2020/687, også fastsættes i én enkelt delegeret retsakt med et samlet sæt tekniske foranstaltninger til bekæmpelse af de relevante listeopførte sygdomme.

(3) Artikel 21, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2020/687 giver den kompetente myndighed mulighed for under visse omstændigheder at beslutte, om der skal oprettes en restriktionszone eller ej. Den nuværende ordlyd af denne artikel kan være vildledende, da den kan fortolkes forskelligt. Artiklen bør derfor ændres, så det bliver klart, at der er denne mulighed.

(4) De sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2020/687, bør stå i et rimeligt forhold til de involverede risici. Derfor bør restriktioner og betingelser kun omfatte de dyrearter og produkter deraf, der udgør en risiko for spredning af en bestemt kategori A-sygdom, under hensyntagen til de dyrearter, der er opført på listen for den pågældende kategori A-sygdom.

(5) I henhold til artikel 22, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2020/687 skal der udstedes et dyresundhedscertifikat til brug ved flytning af sendinger af animalske biprodukter, der har oprindelse i og flyttes ud af restriktionszonen, uden at det præciseres, hvilke dyrearter der er omfattet af nævnte bestemmelse. Dette stykke bør derfor ændres for at begrænse denne forpligtelse til sendinger af animalske biprodukter hidrørende fra dyr af arter, der er listeopført for den pågældende kategori A-sygdom.

(6) Ved artikel 272, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429 er der fastsat overgangsforanstaltninger vedrørende ophævelse af forskellige eksisterende direktiver, nemlig Rådets direktiv 92/66/EØF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF, 2003/85/EF og 2005/94/EF. Der gives navnlig mulighed for, at disse direktiver fortsat kan finde anvendelse i stedet for de tilsvarende artikler i nævnte forordning i en periode på tre år efter datoen for forordningens anvendelse eller en tidligere dato, der fastsættes i en delegeret retsakt. I overensstemmelse med nævnte bestemmelse fastsættes det i artikel 112 i delegeret forordning (EU) 2020/687, at direktiv 92/66/EØF, 2001/89/EF, 2003/85/EF og 2005/94/EF ophører med at finde anvendelse fra den 21. april 2021, eftersom den delegerede forordning fastsætter regler, der svarer til dem, der tidligere var fastsat i disse direktiver.

(7) Ved delegeret forordning (EU) 2020/687 er der også fastsat regler om sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger for alle kategori A-sygdomme, herunder afrikansk svinepest. Artikel 112 i delegeret forordning (EU) 2020/687 bør derfor ændres ved at tilføje direktiv 2002/60/EF, som indeholder de særlige bestemmelser om bekæmpelse af afrikansk svinepest, til listen over direktiver, der ophører med at finde anvendelse fra den [Publikationskontoret bedes indsætte den dato, der svarer til dagen efter datoen for offentliggørelsen af denne delegerede forordning i Den Europæiske Unions Tidende].

(8) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 er der desuden fastsat regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte sygdomme, herunder infektion med bluetonguevirus. Disse regler finder anvendelse fra den 21. april 2021. Artikel 112 i delegeret forordning (EU) 2020/687 bør derfor ændres ved at tilføje direktiv 2000/75/EF, som indeholder særlige bestemmelser om bekæmpelse og udryddelse af bluetongue, til listen over direktiver, der ophører med at finde anvendelse fra den [Publikationskontoret bedes indsætte den dato, der svarer til dagen efter datoen for offentliggørelsen af denne delegerede forordning i Den Europæiske Unions Tidende], for at undgå overlapning og inkonsekvens i de gældende regler for så vidt angår overvågning, udryddelse og status som sygdomsfri for bluetongue i Unionen.

(9) Ved artikel 27 i delegeret forordning (EU) 2020/687 er der fastsat forbud, som den kompetente myndighed skal gennemføre i beskyttelses- og overvågningszonerne i tilfælde af et udbrud af kategori A-sygdomme for at bekæmpe spredning af sygdommen. Disse forbud er opført i bilag VI til nævnte delegerede forordning. Forbuddet mod flytning af sendinger af animalske biprodukter fra beskyttelses- og overvågningszoner er imidlertid ufuldstændigt, da det kun vedrører visse animalske biprodukter. Dette kan indebære en risiko for sygdomsspredning under gennemførelsen af de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er fastsat i nævnte delegerede forordning. I bilag VI til delegeret forordning (EU) 2020/687 bør det præciseres, at al flytning af sendinger af animalske produkter fra beskyttelses- og overvågningszoner er forbudt.

(10) Delegeret forordning (EU) 2020/687 bør derfor ændres.

(11) Delegeret forordning (EU) 2020/687 anvendes fra den 21. april 2021. Af hensyn til retssikkerheden bør nærværende forordning træde i kraft hurtigst muligt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet