Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1205 av 20. juli 2021 om endring av vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1205 of 20 July 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.7.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer opdrættede og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende dyrepopulation og landbrugets rentabilitet og forårsage forstyrrelser i flytninger af sendinger af disse dyr og produkter heraf inden for Unionen og eksporten til tredjelande.

(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 blev vedtaget på grundlag af forordning (EU) 2016/429, og den foreskriver særlige sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger vedrørende afrikansk svinepest, der skal anvendes i et begrænset tidsrum af de medlemsstater, der er opført i samme forordnings bilag I (de berørte medlemsstater), i de restriktionszoner I, II og III, der er opført i samme bilag.

(3) De områder, der er opført som restriktionszone I, II og III i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605, beror på den epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest i Unionen. Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 blev senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/1141 som følge af ændringer i den epidemiologiske situation med hensyn til sygdommen i Polen og Slovakiet.

(4) Eventuelle ændringer af restriktionszone I, II og III i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 bør baseres på den epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest i de områder, der er berørt af sygdommen, og den generelle epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest i den berørte medlemsstat, risikoniveauet for yderligere spredning af sygdommen samt videnskabeligt baserede principper og kriterier for geografisk afgrænsning af zoner på grund af afrikansk svinepest og Unionens retningslinjer, som er aftalt med medlemsstaterne i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og som er offentligt tilgængelige på Kommissionens websted. Sådanne ændringer bør også tage hensyn til internationale standarder såsom Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr og begrundelser for zoneinddeling, som de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder har fremlagt.

(5) Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1141 har der været nye udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i Polen og hos vildtlevende svin i Tyskland.

(6) I juli 2021 blev der konstateret flere udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i distrikterne sdziałdowski, górowski, mielecki, słubicki og trzebnicki i Polen i områder, der for øjeblikket er opført som restriktionszone II i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605. Disse udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin udgør et højere risikoniveau, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Disse områder i Polen, der for øjeblikket er opført som restriktionszone II i nævnte bilag, og som er berørt af disse nylige udbrud af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres som restriktionszone III i nævnte bilag i stedet for som restriktionszone II, ligesom det er nødvendigt, at den eksisterende afgrænsning af restriktionszone II omdefineres for at tage hensyn til disse nylige udbrud.

(7) Derudover blev der i juli 2021 konstateret et udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i distriktet tarnowski i Polen i et område, der for øjeblikket ikke er opført i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605. Dette nye udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin udgør et højere risikoniveau, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Dette område i Polen, der for øjeblikket ikke er opført i nævnte bilag, og som er berørt af dette nylige udbrud af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres som restriktionszone III i nævnte bilag.

(8) I juli 2021 blev der desuden konstateret adskillige udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i delstaten Brandenburg i Tyskland i et område, der er opført som restriktionszone II i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605, og som ligger i umiddelbar nærhed af områder, der for øjeblikket er opført i restriktionszone I. Disse nye udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin udgør et højere risikoniveau, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Disse områder i Tyskland, der for øjeblikket er opført som restriktionszone I i nævnte bilag, og som ligger i umiddelbar nærhed af de områder, der er opført som restriktionszone II og er berørt af disse nylige udbrud af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres som restriktionszone II i nævnte bilag i stedet for som restriktionszone I, ligesom det er nødvendigt, at den eksisterende afgrænsning af restriktionszone I omdefineres og udvides for at tage hensyn til disse nylige udbrud.

(9) I juli 2021 blev der desuden konstateret adskillige udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i delstaten Brandenburg i Tyskland i områder, der er opført som restriktionszone I i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605. Disse udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin udgør et højere risikoniveau, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Disse områder i Tyskland, der for øjeblikket er opført som restriktionszone I i nævnte bilag, og som er berørt af disse nylige udbrud af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres som restriktionszone II i nævnte bilag i stedet for som restriktionszone I, ligesom det er nødvendigt, at den eksisterende afgrænsning af restriktionszone I omdefineres for at tage hensyn til disse nylige udbrud.

(10) I juni og juli 2021 blev der desuden konstateret adskillige udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i delstaten Sachsen i Tyskland i et område, der er opført som restriktionszone II i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605, og som ligger i umiddelbar nærhed af områder, der for øjeblikket er opført i restriktionszone I. Disse nye udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin udgør et højere risikoniveau, der bør være afspejlet i nævnte bilag. Disse områder i Tyskland, der for øjeblikket er opført som restriktionszone I i nævnte bilag, og som ligger i umiddelbar nærhed af de områder, der er opført som restriktionszone II og er berørt af disse nylige udbrud af afrikansk svinepest, bør derfor nu opføres som restriktionszone II i nævnte bilag i stedet for som restriktionszone I, ligesom det er nødvendigt, at den eksisterende afgrænsning af restriktionszone I omdefineres og udvides for at tage hensyn til disse nylige udbrud.

(11) I juli 2021 blev der desuden konstateret adskillige udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i delstaten Brandenburg i Tyskland i områder, der er opført som restriktionszone I og II i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605. Disse nye udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin udgør et højere risikoniveau, der bør være afspejlet i nævnte bilag. De områder i Tyskland, der for øjeblikket er opført som restriktionszone I og II i nævnte bilag, bør derfor nu opføres som restriktionszone III i nævnte bilag.

(12) Efter disse nylige udbrud af afrikansk svinepest hos opdrættede svin i Polen og hos vildtlevende og opdrættede svin i Tyskland og under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest i Unionen er zoneinddelingen i de pågældende medlemsstater blevet revurderet og ajourført. Derudover er de eksisterende risikostyringsforanstaltninger også blevet revurderet og ajourført. Disse ændringer bør afspejles i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605.

(13) For at tage hensyn til den seneste udvikling i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Tyskland og Polen afgrænses nye restriktionszoner af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres som restriktionszone I, II og III i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605. Da situationen med hensyn til afrikansk svinepest er meget dynamisk i Unionen, er der ved afgrænsningen af disse nye restriktionszoner taget hensyn til situationen i de omkringliggende områder.

(14) Da den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til spredningen af afrikansk svinepest tilsiger en hurtig indsats, er det vigtigt, at de ændringer, der foretages i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 ved nærværende forordning, får virkning snarest muligt.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.07.2021
Anvendelsesdato i EU
23.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet