Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr: endringsbestemmelser om blåtunge

Tittel

Kommisjonens gjennomføringbeslutning 2012/253/EU av 10. mai 2012 som endrer rådsdirektiv 2004/68/EF hva angår de grunnleggende generelle kriterier for at et område kan betraktes som fritt for blåtunge

Commission Implementing Decision 253/2012 of 10 May 2012 amending Annex II to Council Directive 2004/68/EC as regards the basic general criteria for a territory to be considered free from bluetongue

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/253/EU endrer vedlegg II til rådsdirektiv 2004/68/EF. Dette direktivet er et rammedirektiv, somfastsetter dyrehelsekrav for import og transitt av visse arter levende hov- og klauvdyr. Dyreartene som omfattes er listet i vedlegg I til direktivet. Vedlegg II definerer hvor lenge et område må ha vært fritt for en sykdom, uten bruk av vaksinasjon, for å få anerkjent fristatus. Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/253/EU endrer dette tidsrommet for blåtunge fra 12 til 24 måneder. Endringen er i tråd med nye regler som er gjennomført for samhandel innen EU.

Merknader

I EU er reglene for blåtunge nylig endret. I rådsdirektiv 2000/75/EF (blåtungedirektivet) er det åpnet opp for en mer fleksibel bruk av inaktiverte vaksiner enn tidligere. Som en følge av dette, og nylige endringer i OIEs landdyrehelsekode, er forordning (EF) nr. 1266/2007 (blåtungeforordningen) revidert. Her er blant annet kravene for fristatus for blåtunge skjerpet ved at det nå kreves fravær av virussirkulering i to år, før et område kan erklæres fritt for blåtunge. Som en følge av dette, og for at reglene for samhandel og import skal samsvare, endres også rådsdirektiv 2004/68/EF.

Rettslige konsekvenser

Rådsdirektiv 2004/68/EF gir Kommisjonen myndighet til å fastsette gjennomføringsbestemmelser for direktivets dyrehelsekrav. De viktigste bestemmelsene er nedfelt i forordning (EU) nr. 206/2010, som omfatter tredjelandslister, sertifikatmodeller og dyrehelsekrav. I norsk regelverk følger kravene av forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr (importforskriften). I forskriften ligger de materielle helsekravene i de vedlagte helsesertifikatene, og ikke i artiklene i forordningen.

Endringen av rådsdirektiv 2004/68/EF vil kreve endring av norske forskrifter:

De materielle endringene medfører ikke forskriftsendring da disse allerede er tatt inn i EØS-avtalen ved implementeringen av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 497/2012 av 7. juni 2012. Denne forordningen, som ble tatt inn etter forenklet prosedyre, gjør endringer i helsesertifikatene i forordning (EU) nr. 206/2010 og innfører blant annet kravet om frihet for blåtunge i 24 måneder ved tredjelandsimport. I norsk rett er rettsakten implementert ved forskrift 26. juni 2012 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Endringene som følge av rådsdirektiv 2004/68/EF er derfor av mer teknisk karakter, og består i oppdateringer av EØS-henvisningsfeltene i følgende forskrifter:

• forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (handelsforskriften for storfe)
• forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin (handelsforskriften for svin)
• forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av småfe (handelsforskriften for småfe)
• forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av hestefamilien (handelsforskriften for hest)
• forskrift 20. februar 2004 nr. 484 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler (balais-forskriften)

Da de materielle kravene i rådsdirektiv 2004/68/EF allerede er implementert i norsk rett, er det etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende forordningen på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å få noen økonomiske eller administrative konsekvenser.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.03.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.05.2012
Anvendelsesdato i EU
30.05.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 17-18
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0253
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro