Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (endringer)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/59/EU av 26. august 2010 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF om tilnærming av medlemsstateres lovgivning om ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser

Commission Directive 2010/59/EU of 26 August 2010 amending Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten 2010/59/EU endrer fellesskapslisten i direktiv 2009/32/EF som omfatter ekstraksjonsmidler bestemt til bruk ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser ved å legge til et nytt ekstraksjonsmiddel (dimetyleter) og endre grenseverdiene for restmengde for to andre ekstraksjonsmiddler (2-propanol og metanol).

Dimetylether tillates brukt til avfetting av animalske proteiner, med grenseverdi på 0,009 mg/kg protein. The European Food Safety Authority (EFSA) har evaluert sikkerheten ved dimethylether som et ekstraksjonsmiddel for å fjerne fett fra animalske proteinråvarer og har konkludert med at dimethylether ikke utgjør noen helsemessig risiko, forutsatt at den maksimale restmengde ikke overskrider 9 µg/kg ekstraherte animalske proteiner.

2-propanol og metanol blir oppført i vedlegg I, del III som omhandler maksimale grenseverdier i det endelige produktet. De nye grenseverdiene er 1,5 mg/ kg aromastoffer for metanol og 1 mg /kg aromastoffer for 2-propanol. Vedlegg I til 2009/32/EU fastsetter hvilke ekstraksjonsmidler som omfattes, og den generelle grenseverdien for metanol og 2-propanol er satt i vedlegg I, del II som omhandler maksimale grenseverdier i næringsmiddelingredienser. Grensen synes for streng når metanol og 2-propanol benyttes ved fremstilling av aromastoffer da mengden aromastoffer som tilsettes næringsmidler er mye mindre enn andre næringsmiddelsingredienser, derfor er disse to ekstraksjonsmidlene nå også oppført i vedlegg I, del III.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1378 om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler. Forskriften skal høres.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Oppføring av to allerede tillatte ekstraksjonsmidler og et nytt ekstraksjonsmidler vil gi næringsmiddelindustrien flere alternativer og større mulighet til produktutvikling. Mattilsynet legger derfor til grunn at tiltaket ikke vil ha nevneverdige administrative og økonomiske konsekvenser for næringsmiddelindustrien.Gjennomføring av direktivet vil ikke medføre nevneverdige administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Et nytt ekstraksjonsmiddel vil ikke endre tilsynsarbeidet, og det vil ikke innebære noen helsemessige konsekvenser for forbruker.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.08.2010
Gjennomføringsfrist i EU
15.09.2011
Anvendelsesdato i EU
15.09.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 382-384
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.09.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2011
Anvendes fra i Norge
02.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0059
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro