EMIR I-forordningen: utfyllende bestemmelser om minimumskrav til opplysninger som skal innberettes til transaksjonsregistre

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1855 av 10. juni 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til reguleringstekniske standarder om spesifisering av minimumskrav til opplysninger som skal innberettes til transaksjonsregistre og innberetningstypen som skal benyttes

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1855 of 10 June 2022 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the minimum details of the data to be reported to trade repositories and the type of reports to be used

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre. Da der vil være behov for yderligere ændringer for at gøre indberetningsrammen klarere og sikre sammenhæng med nye gennemførelsesmæssige tekniske standarder og andre internationalt vedtagne standarder, bør den ophæves og erstattes af denne forordning.

(2) Indberetning af fuldstændige og nøjagtige oplysninger om derivater, herunder angivelse af de forretningshændelser, der udløser ændringerne af derivaterne, er afgørende for at sikre, at dataene om derivater kan anvendes effektivt.

(3) Hvis en derivataftale består af en kombination af derivataftaler, som forhandles sammen som produktet af én fælles økonomisk aftale, skal de kompetente myndigheder nødvendigvis kunne forstå de enkelte berørte derivataftalers karakteristika. Da de kompetente myndigheder også skal kunne forstå den generelle kontekst, bør det endvidere af indberetningen klart fremgå, at derivataftalen er en del af et komplekst derivat. Derivataftaler, som vedrører en kombination af derivataftaler, bør derfor indberettes i særskilte indberetninger for de enkelte derivataftaler, med en intern identifikator, som kæder indberetningerne sammen.

(4) Det kan i forbindelse med derivataftaler, der består af en kombination af derivataftaler, som skal indberettes i mere end en enkelt indberetning, være vanskeligt at bestemme, hvordan de relevante oplysninger om aftalen bør fastlægges i indberetningerne, og dermed, hvor mange indberetninger der bør indgives. Modparterne bør derfor nå til enighed om, hvor mange indberetninger der skal indgives om en sådan aftale.

(5) Af fleksibilitetshensyn bør en modpart kunne delegere indberetning af en aftale til den anden modpart eller til en tredjepart. Modparter bør også kunne aftale at uddelegere indberetning til en fælles tredje enhed, herunder en central modpart ("CCP"). For at sikre datakvaliteten bør en indberetning, der foretages på begge modparters vegne, indeholde alle relevante oplysninger om hver enkelt modpart. Hvis indberetningen er uddelegeret, bør indberetningen indeholde alle de oplysninger, der ville være blevet indberettet, hvis indberetningen var blevet foretaget af den indberettende modpart.

(6) Det er vigtigt at anerkende, at en CCP optræder som en part i en derivataftale. Hvis en indgået aftale efterfølgende cleares af en CCP, bør den derfor indberettes som afviklet, og den nye aftale, som følger af clearingen, bør indberettes.

(7) Det er også vigtigt at anerkende, at visse derivater, som f.eks. derivater, der handles på markedspladser eller organiserede handelsplatforme uden for Unionen, derivater, der cleares af CCP'er, eller differencekontrakter ofte afvikles og medtages i en position, og risikoen for sådanne derivater forvaltes på positionsniveau. Desuden er det den deraf følgende position, snarere end de oprindelige derivater på handelsniveau, der bliver genstand for de efterfølgende livscyklushændelser. For at muliggøre effektiv og nøjagtig indberetning af sådanne derivater bør modparter have mulighed for at indberette på positionsniveau. For at sikre, at modparter ikke anvender indberetning på positionsniveau uhensigtsmæssigt, bør der fastsættes særlige betingelser, som bør være opfyldt for at kunne indberette på positionsniveau.

(8) Det er med henblik på behørig overvågning af koncentration af eksponeringer og systemisk risiko helt afgørende at sikre, at der indgives fuldstændige og nøjagtige oplysninger til transaktionsregistre om eksponering og sikkerhedsstillelse udvekslet mellem to modparter. Værdien af en aftale opgjort til markedsværdi eller opgjort til modelværdi giver oplysning om fortegnet for og størrelsen af de med aftalen forbundne eksponeringer og supplerer oplysningerne om den i aftalen oprindelige angivne værdi. Det er således helt afgørende, at modparter indberetter vurderinger af derivataftaler efter en fælles metode. Det er endvidere tilsvarende vigtigt at kræve indberetning af stillede og modtagne initial- og variationsmarginer vedrørende et bestemt derivat. Modparter, der stiller sikkerhed for deres derivater, bør derfor indberette sådanne oplysninger om sikkerhedsstillelse på handelsniveau. Hvis sikkerhedsstillelsen beregnes på porteføljebasis, bør modparterne indberette stillede og modtagne initial- og variationsmarginer vedrørende den pågældende portefølje ved at anvende en unik kode som fastsat af den indberettende modpart. Denne unikke kode skal identificere den specifikke portefølje, i forbindelse med hvilken sikkerhedsstillelsen udveksles, og skal også sikre, at alle relevante derivater kan sammenkædes til den pågældende portefølje.

(9) Den notionelle værdi er et væsentligt kendetegn ved et derivat ved fastlæggelsen af de forpligtelser, der er knyttet til det pågældende derivat. Desuden anvendes de notionelle værdier som et af parametrene til at vurdere eksponeringer, handelsmængder og størrelse af derivatmarkedet. Det er derfor afgørende, at der foretages konsekvent indberetning af notionelle beløb. For at sikre, at modparterne indberetter notionelle beløb på en harmoniseret måde, bør den krævede metode til beregning af den notionelle værdi specificeres med hensyn til forskellige produkttyper.

(10) På tilsvarende måde bør oplysninger vedrørende prisfastsættelsen af derivater indberettes konsekvent og således gøre det muligt for de kompetente myndigheder at kontrollere de indberettede eksponeringer, vurdere omkostninger og likviditet på derivatmarkederne samt sammenligne priserne på lignende produkter, der handles på forskellige markeder.

(11) Som følge af livscyklushændelser som f.eks. clearing, nyordning eller komprimering skabes, ændres eller afvikles visse derivater. For at gøre det muligt for kompetente myndigheder at forstå rækkefølgen af de hændelser, der indtræffer på markedet, og forholdet mellem de indberettede derivater er det vigtigt at tilvejebringe en metode, der skal sammenkæde alle relevante derivater, der påvirkes af den samme livscyklushændelse. Da den mest effektive måde at sammenkæde derivaterne på kan variere afhængigt af hændelsens art, bør der fastsættes forskellige sammenkædningsmetoder.

(12) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(13) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning.

(14) For at gøre det muligt for modparter og transaktionsregistre at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse sig de nye krav bør datoen for denne forordnings anvendelse udskydes med 18 måneder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.06.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.06.2022
Anvendelsesdato i EU
27.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet