Endring av godkjenningsperioden for bruk av difethialone og difenacoum i biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU av 25. juni 2014 om forlengelse av godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter i produkttype 14

Commission Implementing Decision 2014/397/EU of 25 June 2014 postponing the expiry date of approval of difethialone and difenacoum for use in biocidal products for product-type 14

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.04.2015)

Sammendrag av innhold
De to aktive stoffene difetialon og difenakum er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 14. Produkttype 14 omfatter produkter som benyttes til å bekjempe mus, rotter eller andre gnagere.

Godkjenningene utløper henholdsvis 31. oktober 2014 og 31. mars 2015. I samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenning av disse to aktive stoffene. Disse stoffene er potensielle PBT stoffer (persistente, bioakkumulerende og giftige) og det er identifisert risiko ved bruken av stoffene og de oppfyller derved kriteriene i biocidforordning for ikke godkjenning. Fornyelse av godkjenningene forutsetter derfor at det vurderes om det finnes alternativer, og hvis ikke, at bruken er viktig. Kommisjonen har startet en vurdering for å avklare hvilke risikobegrensende tiltak som kan iverksettes for denne typen aktive stoffer. Denne vurderingen er ikke avsluttet. De som søker om fornyelse av godkjenning av disse aktive stoffene bør imidlertid gis mulighet til å vise til resultatene av denne vurderingen i sine søknader.

For å gjøre det lettere å gjennomgå og sammenlikne fordeler og risiko ved alle antikoagulerende rottebekjempelsesmidler, og de risikobegrensende tiltak som gjelder for slik aktive stoffer, bør revurderingen av difetialon og difenakum utsettes til siste søknad om fornyelse av det siste antikoagulerende rottebekjempelsesmiddelet er sendt inn. Søknad om fornyelse av godkjenninger av de siste antikoagulerende rottebekjempelsesmidler, dvs brodifakum, warfarin og warfarinnatrium, er ventet å være sendt inn innen 31. juli 2015. Ut i fra denne situasjonen, som søkerne ikke har noen innflytelse på, vil godkjenning av difetialon og difenakum utløpe innen det er truffet en avgjørelse om fornyelse. De gjeldene godkjenningene av disse aktive stoffene bør derfor kunne være gyldige i den tid søknaden er under behandling. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU forlenges godkjenningen av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 til 30. juni 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkeområde.Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge var ansvarlig for den første risikovurdering ved godkjenning av difetialon og er bedt om også å være ansvarlig for fornyelsen av godkjenningen. Miljødirektoratet har hatt dialog med søker i forbindelse med konsekvensen av denne beslutningen.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 25. juni 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Direktiv 2007/69/EF og direktiv 2008/81/EF, som henholdsvis godkjente de aktive stoffene difetialon og difenakum til bruk i produkttype 14, er tidligere innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2014
Anvendelsesdato i EU
16.07.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.04.2015
Anvendes fra i Norge
22.04.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0397
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro