Ernærings- og helsepåstander brukt i merking og kommersiell informasjon av matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1047/2012 av 8. november 2012 om endring av forordning (EF) nr. 1924/2006 hva angår listen over helsepåstander

Commission Regulation (EU) No 1047/2012 of 8 November 2012 amending Regulation (EC) No 1924/2006 with regard to the list of nutrition claims

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegget i forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen) ved å innføre en ny ernæringspåstand og en endring av betingelsene for bruk av en ernæringspåstand. Den nye påstanden som innføres, er påstanden "ikke tilsatt salt". Den ernæringspåstanden hvor betingelsene for bruk endres, er påstanden "redusert".Ernæringspåstanden "Ikke tilsatt natrium/salt"Det foreligger ikke en norsk oversettelse. Påstanden med bruksbetingelser gjengis derfor på norsk med forbehold om endringer: "UTEN TILSATT NATRIUM/SALT". En påstand om at et næringsmiddel ikke er tilsatt natrium/salt, og enhver annen påstand, som kan antas å ha samme betydning for forbrukeren, kan bare framsettes hvis produktet ikke inneholder tilsatt natrium/salt eller en annen ingrediens som inneholder tilsatt natrium/salt, og produktet høyst inneholder 0,12 gram naturlig natrium, eller tilsvarende verdi for salt, pr. 100 gram eller 100 ml. Denne ernæringspåstanden vil gjøre det mulig for virksomheter som utvikler produkter uten å tilsette natrium og salt å fortelle dette ved å benytte denne ernæringspåstanden i markedsføringen. For å unngå at denne påstanden benyttes på matvarer med et naturlig høyt innhold av natrium, er bruken begrenset til produkter som maksimum inneholder 0,12 gram naturlig natrium. Ernæringspåstanden "Redusert [navn på næringsstoffet]"Endringen er i betingelsene for bruk til ernæringspåstanden "REDUSERT ....". Det foreligger ikke en norsk oversettelse. Påstanden med bruksbetingelser gjengis derfor på norsk med forbehold om endringer. Påstanden "Redusert innhold av mettet fett og enhver annen påstand, som kan antas å ha samme betydning for forbrukeren kan bare brukes:a) hvis mengden av mettede fettsyrer og transfettsyrer i produktet med påstanden til sammen er 30 % mindre enn mengden av mettede fettsyrer og transfettsyrer i et lignende produkt. b) hvis innholdet av transfettsyrer i det produktet med påstanden er lavere eller likt med innholdet i et lignende produkt. Påstanden «Redusert sukkerinnhold» og påstander som kan antas å ha samme betydning for forbrukeren, kan bare framsettes dersom energiinnholdet i produktet med påstanden er lavere eller likt energiinnholdet i et lignende produkt.
For å unngå at produsenten som benytter ernæringspåstanden om redusert innhold av mettet fett, bytter ut det mettede fettet med transfettsyrer er det inkludert en betingelse som sier at summen av mettede fettsyrer og transfettsyrer må reduseres med 30 % sammenlignet med et lignende produkt. I tillegg kan ikke mengden transfettsyrer være større i det produktet som bærer påstanden, men mindre eller lik et lignende produktet. Ved bruk av ernæringspåstanden om sukkerinnhold inkluderes det en betingelse som skal ivareta at sukkeret ikke erstattes med et stoff som har høyere energiinnhold.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en endring i § 1 i forskrift 17. februar 2010 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler hvor det fremgår at forordning (EU) nr. 116/2010 endrer forordning (EF) nr.1924/2006.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de ernæringspåstandene som fremgår av påstandsforordningens vedlegg og de betingelsene som er satt for bruk. Denne rettsakten gir virksomhetene mulighet til å benytte en ny ernæringspåstand: "Uten tilsatt natrium/salt". Andre ernæringspåstander enn de som ikke er oppgitt i vedlegget, er ikke tillatt brukt.

Forbrukerne:
Forbrukerne vil i større grad kunne gjøre et informert valg ved å sammenligne produkter dersom produsentene velger å bruke påstanden "Uten tilsatt natrium/salt". Det vil og bli ivaretatt at forbrukerne ikke villedes dersom påstanden "redusert" brukes om mettet fett og sukker.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av ernæringspåstander inngår i det ordinære tilsynet. Tillatte påstander og betingelsene for bruk fremgår av påstandsforordningens vedlegg.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 8. november 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.11.2012
Anvendelsesdato i EU
29.11.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 278-279
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2013
Anvendes fra i Norge
06.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1047
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro