EU-myndigheten for koordinering av arbeidet mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Myndigheten for tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og endring av forordning (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 og (EU) 1095/2010

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010

Del av:

Siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 20.7.2021 med pressemelding

Nærmere omtale

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet: Kommissionen gennemgår reglerne for bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme (AML/CFT)

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en ambitiøs pakke af lovgivningsforslag for at styrke EU's regler om bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme (AML/CFT). Pakken indeholder også forslaget om oprettelse af en ny EU-myndighed for bekæmpelse af hvidvask af penge. Pakken er en del af Kommissionens tilsagn om at beskytte EU-borgerne og EU's finansielle system mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Formålet med pakken er at forbedre afsløringen af mistænkelige transaktioner og aktiviteter og lukke smuthuller, der anvendes af kriminelle til at hvidvaske ulovlige indtægter eller finansiere terroraktiviteter gennem det finansielle system. Som nævnt i EU's strategi for en sikkerhedsunion for 2020-2025 vil en styrkelse af EU's ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme også bidrage til at beskytte europæerne mod terrorisme og organiseret kriminalitet.

 

De foranstaltninger, der er truffet i dag, styrker i høj grad den eksisterende EU-ramme ved at tage højde for nye og kommende udfordringer med tilknytning til teknologisk innovation. Disse udfordringer tæller bl.a. virtuelle valutaer, mere integrerede finansielle strømme i det indre marked og terrororganisationers globale karakter. Disse forslag vil bidrage til at skabe en langt mere konsekvent ramme, så det bliver lettere for de aktører, der er underlagt AML/CFT-regler, at overholde dem. Især for de aktører, der er aktive på tværs af grænserne.

Dagens pakke består af fire lovgivningsforslag:

  • en forordning om oprettelse af en ny EU-myndighed for AML/CFT
  • en forordning om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der indeholder regler, der finder direkte anvendelse, bl.a. vedrørende diligence i forbindelse med kunderne og egentligt ejerskab
  • et sjette direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ("AMLD6"), der erstatter det eksisterende direktiv (EU) 2015/849 (det fjerde hvidvaskdirektiv som ændret ved det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge) , der indeholder bestemmelser, der vil blive gennemført i national lovgivning, f.eks. regler om nationale tilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder i EU-landene
  • en revision af forordningen fra 2015 om overførsel af midler med henblik på sporing af overførsler af kryptoaktiver (forordning (EU) 2015/847).

Medlemmer af kommissærkollegiet udtaler:

  • Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtaler: "Hver ny skandale om hvidvask af penge er én skandale for mange — og en påmindelse om, at vores arbejde med at lappe hullerne i vores finansielle system endnu ikke er færdigt. Vi har gjort store fremskridt i de seneste år, og EU's AML-regler er nu blandt de strengeste i verden. Men nu er det tid til at anvende dem konsekvent og omhyggeligt for at sikre, at de virkelig slår hårdt. Det er grunden til, at vi i dag tager disse dristige skridt til afskære muligheden for hvidvask af penge og forhindre kriminelle i at fylde lommerne med uretmæssigt erhvervede fortjenester."
  • Mairead McGuinness, kommissær med ansvar for finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Hvidvask af penge udgør en klar og umiddelbar trussel for borgerne, de demokratiske institutioner og det finansielle system. Problemets omfang kan ikke undervurderes, og de smuthuller, som kriminelle kan udnytte, skal lukkes. Den pakke, der fremlægges i dag, sætter i høj grad ekstra gang i vores bestræbelser på at forhindre, at sorte penge vaskes hvide gennem det finansielle system. Vi øger koordineringen og samarbejdet mellem myndighederne i EU-landene og skaber en ny EU-myndighed for bekæmpelse af hvidvask af penge. Disse tiltag vil hjælpe os med at beskytte integriteten i det finansielle system og det indre marked."

En ny AML-myndighed på EU-plan (AMLA)

Kernen i dagens lovgivningspakke er oprettelsen af en ny EU-myndighed, som vil ændre tilsynet med bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i EU og styrke samarbejdet mellem finansielle efterretningsenheder (FIU'er). Den nye EU-myndighed for bekæmpelse af hvidvask af penge (AMLA) vil være den centrale myndighed, der koordinerer de nationale myndigheder for at sikre, at den private sektor anvender EU-reglerne korrekt og konsekvent. AMLA vil også støtte finansielle efterretningsenheder (FIU'er) i deres arbejde for at forbedre deres analytiske kapacitet vedrørende ulovlige pengestrømme og gøre finansielle efterretninger til en vigtigt informationskilde for de retshåndhævende myndigheder.

AMLA vil især:

  • oprette et fælles integreret system for AML/CFT-tilsyn for hele EU, som er baseret på fælles tilsynsmetoder og konvergens mellem høje tilsynsstandarder
  • føre direkte tilsyn med nogle af de mest risikobehæftede finansielle institutioner, der er aktive i et stort antal EU-lande, eller som kræver en øjeblikkelig indsats for at imødegå overhængende risici
  • overvåge og koordinere nationale tilsynsmyndigheder, som har ansvar for andre finansielle enheder, og koordinere tilsynet med ikkefinansielle enheder
  • støtte samarbejdet mellem nationale finansielle efterretningsenheder og gøre det lettere for disse at koordinere indbyrdes og foretage fælles analyser for bedre at afsløre ulovlige finansielle strømme af grænseoverskridende karakter.

Et fælles EU-regelsæt for AML/CFT

Det fælles EU-regelsæt for AML/CFT vil harmonisere AML/CFT-regler i hele EU, bl.a. f.eks. mere detaljerede regler om due diligence i forbindelse med kunderne, egentligt ejerskab og beføjelser og opgaver hos tilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder (FIU'er). De eksisterende nationale registre over bankkonti vil blive koblet sammen, hvilket giver FIU'er hurtigere adgang til vigtige oplysninger om bankkonti og bankbokse. Kommissionen vil også give de retshåndhævende myndigheder adgang til dette system og fremskynde finansielle efterforskninger og inddrivelse af kriminelle aktiver i grænseoverskridende sager. Adgang til finansielle oplysninger vil være underlagt solide sikkerhedsforanstaltninger i direktiv (EU) 2019/1153 om udveksling af finansielle oplysninger.

Fuld anvendelse af EU's AML/CFT-regler på kryptosektoren

På nuværende tidspunkt er kun visse kategorier af udbydere af kryptoaktivtjenester omfattet af anvendelsesområdet for EU's AML/CFT-regler. Den foreslåede reform vil udvide disse regler til hele kryptosektoren og forpligte alle tjenesteudbydere til at udvise due diligence i forbindelse med kunderne. De ændringer, der foreslås i dag, vil sikre fuld sporbarhed af overførsler af kryptoaktiver, f.eks. bitcoin, og vil gøre det muligt at forebygge og afsløre mulig anvendelse heraf til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Desuden vil anonyme kryptoaktiver blive forbudt, og EU's AML/CFT-regler vil blive anvendt fuldt ud på kryptosektoren.

EU-loft på 10 000 EUR for store kontantbetalinger

Store kontantbetalinger er en nem måde, hvorpå kriminelle kan hvidvaske penge, da det er meget vanskeligt at afsløre transaktioner. Derfor har Kommissionen i dag foreslået et EU-loft på 10 000 EUR for store kontantbetalinger. Dette EU-dækkende loft er tilstrækkelig højt til ikke at sætte spørgsmålstegn ved euroen som lovligt betalingsmiddel og anerkender den afgørende rolle, som kontanter spiller. Der er allerede indført lofter i ca. to tredjedele af EU-landene, men beløbene varierer. Nationale lofter på under 10 000 EUR kan fortsat være gældende. Begrænsning af store kontantbetalinger gør det sværere for kriminelle at hvidvaske sorte penge. Desuden vil det være forbudt at udbyde anonyme beholdninger af kryptoaktiver, ligesom anonyme bankkonti allerede er forbudt i henhold til EU's AML/CFT-regler.

Tredjelande

Hvidvask af penge er et globalt fænomen, der kræver et stærkt internationalt samarbejde. Kommissionen arbejder allerede tæt sammen med sine internationale partnere om at bekæmpe cirkulation af sorte penge rundt om i verden. Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF), der er den globale overvågningsgruppe for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, retter henstillinger til landene. Et land, der er opført på FATF's liste, vil også blive opført på EU's liste. Der vil være to EU-lister, en "sortliste" og en "gråliste", der afspejler FATF-listen. Efter opførelsen på listen vil EU anvende foranstaltninger, der står i rimeligt forhold til de risici, som landet udgør. EU vil også kunne listeopføre lande, som ikke er opført på FATF's liste, men som udgør en trussel mod EU's finansielle system, på grundlag af en selvstændig vurdering.

De mange forskellige værktøjer, som Kommissionen og AML-myndigheden kan anvende, vil gøre det muligt for EU at holde trit med et hurtigt skiftende og komplekst internationalt miljø med risici i hastig udvikling.

Næste skridt

Lovgivningspakken vil nu blive drøftet af Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen ser frem til en hurtig lovgivningsproces. Den fremtidige AML-myndighed bør være operationel i 2024 og vil påbegynde sit arbejde med direkte tilsyn en smule senere, så snart direktivet er blevet gennemført og de nye lovgivningsmæssige rammer begynder at finde anvendelse.

Baggrund

Den komplekse problemstilling med håndtering af sorte pengestrømme er ikke ny. Bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er afgørende for at sikre finansiel stabilitet og sikkerhed i Europa. Lovgivningsmæssige huller i ét EU-land påvirker EU som helhed. Derfor skal EU-reglerne gennemføres og overvåges effektivt og konsekvent for at bekæmpe kriminalitet og beskytte vores finansielle system. Det er yderst vigtigt at sikre effektiviteten af og konsekvense i EU's AML-ramme. Dagens lovgivningspakke gennemfører tilsagnene i vores handlingsplan for en samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som Kommissionen vedtog den 7. maj 2020.

EU-rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge omfatter også forordningen om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og afgørelser om konfiskation, direktivet om strafferetlig bekæmpelse af hvidvask af penge, direktivet om brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på bekæmpelse af grov kriminalitet, Den Europæiske Anklagemyndighed og Det Europæiske Finanstilsynssystem.

Yderligere oplysninger

Bekæmpelse af hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme

Forslag om centraliserede registre over bankkonti

Spørgsmål og svar

Faktablad

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.07.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet