EU-program for regnskap og revisjon (2014-2020)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 258/2014 av 3. april 2014 om opprettelse av et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskap og revisjon for perioden 2014-2020 og om oppheving av beslutning nr. 716/2009/EF

Regulation (EU) No 258/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 establishing a Union programme to support specific activities in the field of financial reporting and auditing for the period of 2014-20 and repealing Decision No 716/2009/EC

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.9.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Det indre marked er et af Den Europæiske Unions mest betydningsfulde resultater. Integration og et velfungerende indre marked er en forudsætning for, at Europa-2020-strategien kan blive en succes, og at EU’s økonomi kan komme ind i et forløb med bæredygtig vækst for at overvinde finanskrisen og den deraf følgende statsgældskrise, som har gjort sig gældende siden 2008.

Da kapitalmarkederne er internationale, er det vigtigt med harmonisering af bestemmelserne for regnskabsaflæggelse og revision på globalt plan, for at kapitalmarkederne kan fungere gnidningsfrit, og for at der kan etableres et integreret marked for finanstjenester i Unionen. I stedet for, at EU indfører sit eget sæt af regionale rapporteringsstandarder og dermed harmoniserer lovgivningen på EU-niveau, men samtidig øges forskellene på globalt plan, har EU i 2002 besluttet at vedtage internationale regnskabsstandarder (IFRS).

I takt med at flere og flere lande bevæger sig i retning af IFRS og vedtager disse, vil Europa få brug for mere vægt i processen om udarbejdelse af internationale standarder for at blive hørt. Det er nødvendigt for Unionen at tale med en stemme for at blive hørt og lyttet til. EFRAG [1], som er Europa-Kommissionens tekniske rådgiver inden for regnskabsanliggender, har gradvist påtaget sig rollen med at fremskaffe indledende, tekniske og troværdige bidrag til IASB’s proces for udarbejdelse af standarder.

Såvel den aktør, som udarbejder standarden, og den organisation, der repræsenterer Europas interesser, skal være uafhængig, have den nødvendige kapacitet og ekspertise til at producere kvalitetsstandarder og input til disse standarder og have et sundt finansielt grundlag for at kunne varetage den europæiske offentligheds interesser på langt sigt.

Med henblik herpå etablerede Europa-Parlamentet og Rådet i 2009 et fællesskabsprogram til støtte for særlige aktiviteter inden for finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision [2]. Dette program udløber den 31. december 2013. Formålet med denne forordning er at forny dette program i den næste finansielle ramme (2014-2020) og gøre det muligt at yde direkte bidrag til finansieringen af programmets støttemodtagere fra EU’s budget i den periode.

De oprindelige støttemodtagere under programmet var tilsynsudvalgene [3], International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) og Public Interest Oversight Board (PIOB). Afgørelsen gav også mulighed for at medtage en ny eller erstatte en hidtidig støttemodtager.

De europæiske tilsynsmyndigheder blev etableret i 2010 og overtog bl.a. ansvarsområderne fra de tidligere tilsynsudvalg. Derfor har denne forordning til formål at udvide EU’s medfinansiering til at omfatte de resterende støttemodtagere, nemlig IFRS Foundation (som er retssuccessoren for IASCF), EFRAG og PIOB.

[1] European Financial Reporting Advisory Group (Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe).
[2] Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 716/2009/EF af 16. september 2009 om oprettelse af et fællesskabsprogram til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision, EUT L 253 af 25.9.2009, s. 8.
[3] CESR, CEBS og CEIOPS.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.04.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet