EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om programmet Digitalt Europa for perioden 2021-2027

Proposal for /Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027

Siste nytt

Kompromiss med pressemelding fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 15.12.2020

Program eller byrå:
Program

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.6.2020)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen la 6. juni 2018 fram forslag til et Digital Europe Programme (DEP) for perioden 2021-27. DEP er et nytt program som bygger på EUs Digital Single Market Strategy og som skal understøtte digital transformasjon i bred forstand. Programmet er foreslått å ha en ramme på 9,2 milliarder euro fordelt på fem hovedområder: High Performance Computing (2,7 mrd euro), Artificial Intelligence (2,5 mrd euro), Cybersecurity & trust (2 mrd euro), Digital Transformation & Interoperability (1,3 mrd euro) og Digital Skills (0,7 mrd euro). EU-programmene CEF Telecom og ISA2 som Norge nå deltar i, løper ut i 2020 og vil bli videreført som del av Digital Europe Programme fra 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dersom Norge beslutter å delta i DEP vil forordningen tas inn i EØS-avtalens protokoll 31. Det vil ikke være behov for lov- eller forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
EFTA-sekretariatet har estimert at EFTAs kontingentbidrag til DEP vil være i størrelsesorden 250 millioner euro for hele programperioden. Dette er foreløpig tall og endelig kostnadsramme vil ikke bli fastlagt før forslaget blir vedtatt av EU. Norges bidrag vil også avhenge av proporsjonalitetsfaktoren og eurokursen.

Budsjettbehovet ved eventuell norsk deltakelse vil derfor måtte avklares nærmere. Forslag til finansiering vil eventuelt bli fremmet som del av den ordinære budsjettprosessen.

Sakkyndige instansers merknader
Det er gjennomført et åpent høringsmøte og flere otganisasjoner har gitt skriftlige høringsinnspill.

Saken ble behandlet i Spesialutvalget for kommunikasjoner vinteren 2019.

En interdepartemental gruppe har utredet eventuell norsk deltakelse i DEP og anbefaler full deltakelse.

Vurdering
Norge samarbeider allerede tett med EU innenfor de områdene som foreslås inkludert i DEP. Norge deltar i programmene CEF Telecom og ISA2 og har også deltatt i programmene forut for disse: CIP IKT og tidligere ISA/IDA-program. Norge harmoniserer dessuten i stor grad den nasjonale IKT-politikken med EUs IKT-politikk, og deltar aktivt i oppfølgingen av EU strategi for det digitale indre markedet hvor Norge også deltar i strategiens styrings-/strategigruppe. Norge har også signert flere erklæringer om samarbeid med EU om IKT-politikk, herunder Tallin-ministererklæringen om samarbeid innenfor eGovernment (oktober 2017) og i april 2018 erklæringer om samarbeid med EU om kunstig intelligens og blokkjeder. Norge har også sluttet seg til EUs High Performance Computing initiativ (EuroHPC Joint Undertaking), foreløpig fram til 2020. DEP skal dessuten videreføre og operasjonalisere initiativer under Horizon 2020 (som Norge deltar i), herunder HPC og Digital Innovation Hubs (DIH). Det er derfor naturlig å vurdere norsk deltakelse i DEP.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Det er utarbeidet en EØS-EFTA kommentar om DEP.

Andre opplysninger
Det er utarbeidet en EØS-EFTA kommentar om DEP.

Status
Forslaget til forordning om DEP er til behandling i EP og medlemslandene.

For å utrede og forberede eventuell norsk deltakelse i DEP ble det etablert en nasjonal arbeidsgruppe bestående av de mest berørte departementene: KMD, SD, JD, NFD, KD og UD. KMD ledet arbeidsgruppen og har sekretariatsfunskjonen.

Gruppen har levert sin anbefaling men det er foreløpig ikke tatt stilling til eventuell norsk deltakelse.

Norges deltakelse i CEF Telecom og ISA2 ble evaluert i 2019. Evalueringene inngår som del av vurderingsgrunnlaget for eventuel deltakelse i DEP.