EU-programmet for borgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (2021-2027)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/692 av 28. april 2021 om programmet for borgerskap, likestilling, rettigheter og verdier, og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 138/2013 og rådsforordning (EU) nr. 390/2014

Regulation (EU) 2021/692 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing the Citizens, Equality, Rights and Values Programme and repealing Regulation (EU) No 1381/2013 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EU) No 390/2014

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2021

Program eller byrå:
Program

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2019)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen fremsatte 30. mai 2018 forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om opprettelse av et flerårig samarbeidsprogram for rettigheter og verdier (2021-2027)

Europakommisjonen fremsatte 30. mai 2018 forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om opprettelse av EUs flerårige samarbeidsprogram for rettigheter og verdier (2021-2027) med en total budsjettramme på 641,7 millioner Euro. Forslaget har som formål å beskytte og fremme rettigheter og verdier forankret i EUs traktater og i EUs Charter for grunnleggende rettigheter. Etter behandling i Rådet og Europarlamentet har programmet 11. mars 2019 fått arbeidstittelen Citizens, Equality, Rights and Values programme (CERV), 2021-2027.

Europakommisjonens forslag til et flerårig samarbeidsprogram for rettigheter og verdier i Europa er i tråd med Regjeringens strategi for samarbeidet med EU for et fritt Europa tuftet på demokratiske spilleregler, rettsstatsprinsipper og respekt for individets grunnleggende rettigheter hvilket innebærer likebehandling og like muligheter for den enkelte, uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne eller seksuell orientering. Europakommisjonen ønsker at programmet skal legge til rette for sterke sivilsamfunn i Europa.

Programmet for rettigheter og verdier (2021-2027) vil erstatte programmene Ett Europa for medborgerne (2014-2020) og Rettigheter, likestilling og medborgerskap (2014-2020). Norge deltar ikke i disse programmene – men har i perioden 1994-2013 tidligere deltatt i EUs samarbeidsprogrammer for likestilling og ikke-diskriminering (PROGRESS) og bekjempelse av vold i nære relasjoner (DAPHNE).

Europakommisjonen foreslår et budsjett på 642 millioner euro for EUs flerårige samarbeidsprogram for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (CERV, 2021-2027). Hovedformålet med det nye rettighets- og verdiprogrammet er å beskytte og fremme rettigheter og verdier, slik de kommer til uttrykk i EUs traktatgrunnlag og de grunnleggende rettigheter, for å opprettholde åpne, demokratiske og inkluderende samfunn i Europa. Programmet skal fremme prinsippet om likebehandling – like rettigheter og muligheter for den enkelte borger – uavhengig av kjønn, etnisitet, religion eller tro, funksjonsevne, alder og seksuell orientering – og med et eget fokus på barn- og unges rettigheter. Dette skal blant annet oppnås med et sterkt fokus på å styrke sivilt samfunn og medborgernes deltagelse.

Programmet vil således søke å bidra til å slå ring om de europeiske verdier, prinsipper og normer for grunnleggende rettigheter, demokrati og rettsstat gjennom politisk, økonomisk og sosial mobilisering, deltagelse og inkludering.

Rettighets- og verdiprogrammet 2021-2027 – Hovedmålsettinger og struktur.

Programmet er sektorovergripende, berører således flere departement og har tre spesifikke målområder – som samtidige representerer programmets 3 budsjettlinjer (jfr. administrative og økonomiske kostnader):

1. Fremme likestilling og rettigheter
2. Medborgernes engasjement og deltagelse
3. Bekjempe alle former for vold mot barn, ungdom, kvinner og sårbare grupper, samt støtte og beskytte voldsofre.
4. EUropeiske verdier (et fjerde målområde er forbeholdt EUs medlemsland og foreløpig uten en fastsatt budsjettlinje. Se nærmere omtale nedenunder).

Fremme likestilling og rettigheter (Berørte departement: KUD, BFD)

Forebygge og bekjempe ulikheter.

Fremme likestilling mellom kvinner og menn.

Fremme likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering (LHBTIQ), funksjonsevne og alder.

Beskytte og fremme barnets rettigheter.

Fremme rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

Fremme og beskytte rettigheter knyttet til vern av personlige data.

Medborgernes engasjement og deltagelse (Berørte departement: KMD, UD, KUD)

Styrke kunnskap om Europas historie, kulturarv og mangfold.

Fremme utveksling og samarbeid mellom borgere fra ulike land.

Fremme sosial og demokratisk deltagelse

Forebygge og bekjempe vold (Berørte departement: JD, BFD, HOD, KUD)

Forebygge og bekjempe vold mot barn, ungdom og kvinner og mot øvrige sårbare grupper (herunder personer med nedsatt funksjonsevne og LHBTIQ-personer).

Støtte og beskytte voldsofre.

EUs verdier (Forbeholdt EUs medlemsland og berører ikke EØS EFTA landene)

Et eget målområde 4 "Union Values" har blitt tilført CERV-programmet etter forhandlinger mellom Parlament og Råd. Dette målområdet er forbeholdt EUs medlemsland hvor siktemålet blant annet er å styrke rettsstatsprinsippene og sivilsamfunnets uavhengighet i utvalgte EU-land. Budsjettlinjen for målområdet for verdier hviler på forslag fra Europaparlamentet om ekstrabevilgninger til dette formål og utgjør en del av de pågående forhandlinger om EUs flerårige budsjett. Dette vil ikke få betydning for programmets øvrige budsjettlinjer/målområder.

Europakommisjonens begrunnelse for forslaget
Europakommisjonen mener at EU-samarbeidet for fremme og beskyttelse av rettigheter og verdier i Europa vil kunne representere en merverdi og at løsningen må finnes i samarbeidsmekanismer og nettverk på tvers av nasjonalstatene.

Europakommisjonen begrunner programforslaget med ønsket om å:

Bevare et åpent, demokratisk, pluralistisk og inkluderende samfunn i Europa og bidra til å styrke borgernes stilling.

Bidra til demokratisk utvikling, politisk og sosial stabilitet i Europa med fokus på grunnleggende rettigheter, likestilling og ikke-diskriminering.

Gi merverdi og utgjøre et verktøy til nasjonal politikk- og kunnskapsutvikling innen likestilling og ikke-diskriminering basert på kjønn, etnisitet, religion eller tro, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dersom et EØS EFTA-land beslutter å delta i hele eller deler av programmet, vil forordningen tas inn i EØS-avtalens protokoll 31. med eventuell tilpasningstekst hvis det er behov for det. Innlemmelsen av forordningen i EØS-avtalen vil ikke i seg selv kreve lov- eller forskriftsendringer. Stortingets samtykke til EØS-komiteens beslutning må innhentes siden deltakelse vil få budsjettmessige konsekvenser jf. EØS-avtalen art. 103.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Årlig kontingent for norsk deltakelse i EU-programmer fastsettes i euro av Europakommisjonen på grunnlag av forventet fremdrift under det enkelte program. Kontingenten betales samlet av Utenriksdepartementet mot senere refusjon fra departementene som vil være ansvarlig for oppfølging av de enkelte delene av programmet. EØS-EFTA landenes (Norge, Island og Liechtenstein) andel ved full deltagelse i EUs rettighets- og verdiprogram er beregnet til € 18.160.252 Euro for hele budsjettperioden 2021-2027, hvorav Norge vil måtte stå for 95 prosent av kostnadene. Programmets tre målområder utgjør samtidig tre separate budsjettlinjer. Kostnadene vil kunne reduseres dersom EFTA landene bare velger å delta i et eller to målområder – delvis deltagelse.

Jfr. Tabell: EFTA budsjett for deltagelse i EUs program for rettigheter og verdier (Kilde EFTA sekretariatet).

Kap. EUs flerårige samarbeidsprogram for rettigheter og verdier, 2021-2027 EFTA - andel ved full deltagelse EFTAs andel ved delvis deltagelse Ansvarlig departement
Sum EUs program for rettigheter og verdier € 18.160.252 -
1 Fremme likestilling og rettigheter - €8.674.900
2 Medborgernes engasjement og deltagelse - €6.593.90
3 Forebygge og bekjempe vold og beskyttelse av voldsofre - € 2.891.588

Vurdering
Norsk deltagelse i EUs flerårige samarbeidsprogram for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (CERV), 2021-27 vil gi tilgang til ny kunnskap, prosjektsamarbeid, nettverk og møteplasser som Norge vil kunne dra nytte av nasjonalt og innen rammen av EU/EØS-samarbeidet.

Status

Prosess i EU
Europakommisjonens forslag til forordning har vært til behandling i Rådet og Parlamentet og trilogi-forhandlingene mellom EU institusjonene ble sluttført i mars 2019. I kompromissteksten fra 11. mars 2019 har programmet fått arbeidstittelen EUs flerårige samarbeidsprogram for medborgerskap, likestilling, rettigheter og verdier (CERV), 2021-2027. Forhandlingene må ses i lys av EUs behandling av budsjettet for perioden 20021-2027. Posisjonene i Rådet og Parlamentet har i utgangspunktet ikke vært veldig forskjellige. I parlamentet er det dog bred enighet om en økning i budsjettet og at EU bør gjøre mer for å fremme demokrati, rettsstatsprinsipper og grunnleggende rettigheter i Europa - gjennom blant annet å understøtte sivilt samfunn og lokale myndigheter. Den danske og svenske regjering er i hovedsakelig positive til Europakommsjonens begrunnelse for og forslag til om å opprette et flerårig samarbeidsprogram for rettigheter og verdier (2021-2027). Samtidig er det et mål både for Sveriges, Danmarks, Tysklands og Nederlands regjering med flere (alle nettobidragsytere til EUs budsjett) i de pågående budsjettforhandlingene å søke å holde kostnadene nede / eventuelt redusere budsjettet.

Prosess i Norge
Arbeidet med Kommisjonens forslag til nytt langtidsbudsjett (2021-2027) er nedfelt i en egen interdepartemental arbeidsgruppe i UD. Ansvaret for de ulike programmene som inngår i det nye langtidsbudsjettet ligger til de enhver tid ansvarlige fagdepartementene. EUs flerårige samarbeidsprogram for rettigheter og verdier, 2021-2027, er sektorovergripende og berører flere departementet KUD, BFD, KMD, UD, JD, HOD. Disse er med i en arbeidsgruppe koordinert av KUD. Hvert enkelt departement må selv avklare deltakelse i relevante programdeler samt avklare finansiering.

I EFTA strukturen er forslaget til programforordningen forankret i EFTAs arbeidsgruppe for likestilling, ikke-diskriminering og familiepolitikk. I tråd med Regjeringens strategi for samarbeide med EU, har EFTA landene (4. mars 2019) avgitt en uttalelse til støtte for programmets prinsipper og målsettinger. EFTA uttalelsen minner samtidig som bestemmelsene i EØS-avtalen om EØS-EFTA landenes rett til likeberettiget deltagelse i EUs programsamarbeid.

Budsjettmessige aspekter.
EFTA-landene skal etter planen gi en samlet foreløpig tilbakemelding på programdeltagelse i løpet av februar 2020. Denne vil ikke være bindende. Dette tilsier imidlertid at evt. deltagelse og finansiering fra norsk side må avklares i forbindelse med budsjettet for 2021.