EU-programmet LIFE (2021-2027)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om etablering av programmet for miljø og klima (LIFE) og oppheving av forordning (EU) nr. 1293/2013

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation No 1293/2013

Siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.5.2019)

Sammendrag av innhold
LIFE er EUs miljø- og klimaprogram. Programmet startet opp i 1992 og er åpent for deltakelse fra EØS/EFTA-land. Norge har ikke deltatt i noen av LIFEs programperioder.

Forordningsforslaget omfatter LIFE-programmets profil og budsjett i programperioden 2021-2027. LIFE skal på overordnet nivå fremme overgangen til en ren, sirkulær og energieffektiv lavkarbonøkonomi samt beskytte og forbedre miljøtilstanden og reversere tap av biologisk mangfold for å bidra til bærekraftig utvikling. Mer spesifikt skal LIFE oppnå følgende:

• Utvikle, demonstrere og fremme innovative teknikker og tilnærminger som kan bidra til oppnåelse av EUs miljø og klimapolitikk, herunder overgangen til ren energi, samt fremme god praksis på området natur og biologisk mangfold.

• Fremme utvikling, gjennomføring og etterlevelse av relevant EU-politikk samt involvere det sivile samfunn og bygge kapasitet hos offentlige og private aktører på måter som bidrar til et bedre miljøstyresett.

• Katalysere oppskalering og spredning av løsninger og tilnærminger som bidrar til oppnåelse av relevant EU-politikk på måter som anvarliggjør andre sektorer og aktører og mobiliserer ytterligere finansiering.

Kommisjonen legger med visse modifikasjoner opp til å videreføre hovedinnrettingen av LIFE –programmet 2014-2020, som i 2017 var gjenstand for en i hovedsak positiv midtveisevaluering. Fra 2021 foreslås imidlertid en budsjettøkning på nær 60 prosent, til Euro 5 450 000 000 for hele perioden (ca. 64% miljø, 36% klima). Dette settes i sammenheng med Kommisjonens forslag til EUs flerårige rammebudsjett for samme periode (MFF), hvor det legges opp til at 25% skal gå til klimarelaterte formål i regi av EUs ulike fond og instrumenter.

Kommisjonen foreslår at LIFE-programmet i perioden 2021-2027 skal bestå av 4 programområder: 2 på klima og 2 på miljø. Klimaprofilen skal styrkes med et nytt underprogram for ren energiomstilling, blant annet skal ansvaret for et energirelatert kapasitetsbyggingsprogram som p.t. sorterer under Horisont 2020 overføres til LIFE fra 2021. Det andre underprogrammet på klima viderefører nåværende program for utslippsreduserende tiltak og klimatilpasning. På miljøsiden skal det etableres et konsolidert underprogram for natur og biodiversitet. Det andre underprogrammet på miljø har sirkulær økonomi og livskvalitet som overskrift og skal bidra til oppnåelsen av EUs miljøpolitikk på områder som luft, vann og havmiljø.

LIFE forblir et nokså lite program i EU-sammenheng. Det omtales som et nisjeprogram som skal brukes strategisk. LIFE skal fortsatt støtte relativt småskala tiltak, hvor tanken er å katalysere ytterligere finansering og handling som i effekt skal overgå det direkte resultatet av det enkelte LIFE-prosjektet. LIFE har siden 2014 utviklet såkalte strategiske integrerte prosjekter som omfatter flere fond og aktører i og utenfor EU-systemet, og som har større bredde og geografisk nedslagsfelt enn LIFEs mer avgrendsede "standardprosjekter". LIFE kan også yte generell teknisk assistanse. Det kan gis støtte til informasjons- og kommunikasjonsarbeid, herunder holdningskampanjer, likeså til studier og rapporter, konferanser og annen nettverksbygging.

Kommisjonen legger vekt på koherens og synergier mellom LIFE–finaniserte tiltak og relaterte aktiviteter i regi av andre EU-program, herunder Horisont Europa. Horisont Europa skal i hovedsak støtte utvikling, demonstrasjon og markedsopptak av innovative løsninger som har en transnasjonal dimensjon, som er "først i sitt slag" i EU og som kan følges av andre. Et typisk LIFE-prosjekt skal derimot utvikle og prøve ut teknologier og metoder for gjennomføring av EUs miljø- og klimapolitikk i en konkret kontekst "på bakken", og da helst på måter som oppfordrer til oppskalering med støtte fra andre instrumenter og finanseringskilder enn LIFE.

LIFE skal også benyttes strategisk opp mot EUs ulike program og ordninger på områder som regional-, landbruks- og bygdeutvikling samt innenfor hav- og fiskeriområdet, og med tanke på programmet for et sammenkoblet Europa (Connecting Europe Facility) og InvestEU .

LIFE-programmet forvaltes direkte av Kommisjonen, støttet av en ekspertgruppe med representanter fra medlemslandene. Kommisjonen kan delegere deler av gjennomføringen til eksterne aktører. Det skal lages minst 2 flerårige arbeidsprogram i løpet av programperioden.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge og de andre EØS-landene kan delta i LIFE gjennom frivillig innlemmelse av rettsakten i Protokoll 31 til EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norges og de øvrige EØS/EFTA-landenes bidrag til EU-programmer beregnes vanligvis på grunnlag av vårt brutto nasjonalprodukt (BNP) i forhold til BNP for EUs medlemsland, den såkalte proposjonalitetsfaktoren.

Det varierer i hvor stor grad EUs ulike medlemsland velger å nyttiggjøre seg av LIFE. En ordning med nasjonal allokering av ressursene ble etter noen år avviklet i 2018 da den ikke bidro til å sikre en bredere deltakelse i tråd med Kommisjonens ønsker. Midler tildeles på grunnlag av søknader.

Sakkyndige instansers merknader
LIFE-forordningen må ses i sammenheng med forhandlingene om EUs flerårige rammebudsjett (MFF) 2021-2027. Kommisjonen har åpnet for endringer i hele dagens programstruktur og tilrår en mer strategisk og tverrsektoriell bruk av programmer, herunder LIFE. Kommisjonen vil også redusere antall program, noe som kan innebære en samling av finanseringsmekanismer som i dag er spredt over flere programmer og instrumenter.

EFTA må ventelig gi en foreløpig tilbakemelding til EU om deltakelse i EUs ulike programmer 2021-2027 innen februar 2020.

Det ble informert om forslaget på møte i Spesialutvalget for miljø 13. november 2018. Videre var LIFE var på dagorden på møtet i EØS-referansegruppen for miljø som også ble avholdt 13. november 2018.

KLD inviterte til et bredt anlagt møte den 3. april 2019 hvor representanter fra miljøorganisasjoner, bedrifter, næringsliv, kommuner, fylkeskommuner og forskningsintitutter deltok og holdt innlegg. Berørte parter ble også oppfordret til å sende inn skriftlige innspill til KLD. Sverige ved de nasjonale kontaktpunktene for LIFE orienterte om Sveriges erfaringer med LIFE. Miljørådene informerte også om EUs langtidsbudsjett og programmer i et klima- og miljlperspektiv.

Status
Forslaget ble lagt frem av Europakommisjonen 1.6.1018.