EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1503 av 7. oktober 2020 om europeiske leverandører av folkefinansieringstjenester for foretak, og endring av forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937

Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business, and amending Regulation (EU) 2017/1129 and Directive (EU) 2019/1937

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2018)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen la 8. mars 2018 frem et forslag til en forordning om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester for næringsvirksomhet. Den foreslåtte forordningen regulerer både tilbydere av egenkapitalbasert og lånebasert folkefinansieringstjenester, likevel slik at finansiering av forbrukere er unntatt forordningens anvendelsesområde. Anvendelsesområdet er videre begrenset til finansiering av prosjekter inntil 1 million euro. Forordningen inneholder nærmere regler om blant annet tillatelse og tilsyn. Det er foreslått at tillatelse i EU innenfor forordningens virkeområde skal gis av ESMA og at tilsyn med disse aktørene skal føres av ESMA. Den foreslåtte EU-tillatelsen vil ikke erstatte nasjonale regelverk for folkefinansiering eller eksisterende konsesjoner gitt under annet europeisk sektorregelverk utenfor forordningens virkeområde. Hensikten er å gi tilbydere av folkefinansieringstjenester en mulighet til å søke om en EU-godkjenning, slik at de under visse forutsetninger kan tilby sine tjenester i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er antatt EØS-relevant. Som følge av blant annet de foreslåtte reglene om konsesjon og tilsyn, vil det dersom forordningen vedtas i sin nåværende form være behov for tilpasninger ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Norge har i dag ikke særlige regler for folkefinansiering. Avhengig av hvordan forslaget endelig vedtas og tas inn i EØS-avtalen, vil det kunne kreve lov og/eller forskriftsendringer i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget har vært gjenstand for konsekvensutredning på EU-nivå (SWD/2018/56).

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget er til vurdering.