Euroforordningen (kodifiseringsforslag 2020): betalinger over landegrensene

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om betalinger på tvers av landegrensene i Union (kodifisering)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on cross-border payments in the Union (codification)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2020)

Sammendrag av innhold
Hensikten med forslaget er å kodifisere Forordning (EF) 924/2009 om betalinger på tvers av landegrensene (euroforordningen om betalinger over landegrensene). Den nye forordningen vil erstatte de ulike rettsaktene som har endret forordning 924/2009. Forslaget endrer ikke innholdet i rettsaktene den erstatter, og har kun som hensikt å skape en enklere oversikt over regelverket med de formelle endringer som kreves av kodfikasjonsprosessen. Det gjøres ingen materielle endringer i regelverket, og for en oversikt over innholdet i euroforordningen vises det til EØS-notatet for Forordning (EU) 2019/518 om endring av forordning (EF) 924/2009 med hensyn til visse gebyrer ved betalinger over landegrensene i Unionen og gebyrer for valutakonverteringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er vedtatt bør det vurderes hvorvidt den kan erstatte gjennomføring av 32019R0518 (Forordning (EU) 2019/518 om endring av forordning (EF) 924/2009 med hensyn til visse gebyrer ved betalinger over landegrensene i Unionen og gebyrer for valutakonverteringer).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten er en kodifisering og inneholder ingen nye materielle bestemmelser fra 2019/518, og vil ikke innebære økonomiske og administrative konsekvenser utover det som følger av 2019/518.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslaget er til behandling i Parlamentet og Rådet.

Dersom den blir vedtatt før forordning (EU) 2019/518 har blitt innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i nasjonal rett, kan det vurderes om denne kan erstatte 2019/518. Sistnevnte rettsakt er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.07.2020
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet