Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU)2021/473 av 18. desember 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1238 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kravene til opplysningsdokumenter, til omkostninger og gebyrer som omfattes av omkostningsbegrensningen, og til risikoreduksjonsteknikker for den felleseuropeiske personlige pensjonsordningen

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/473 of 18 December 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the requirements on information documents, on the costs and fees included in the cost cap and on risk-mitigation techniques for the pan-European Personal Pension Product

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2019/1238 fastsættes der ensartede regler for registrering, produktion og distribution af samt tilsyn med personlige pensionsprodukter, som distribueres i Unionen under betegnelsen "paneuropæisk personligt pensionsprodukt" eller "PEPP-produkt".

(2) Informationsdokumenterne vedrørende PEPP-produktet er afgørende elementer i PEPP-rammen. Disse dokumenter gør det muligt at levere relevante oplysninger til forbrugere på en sådan måde, at det bliver lettere at forstå og sammenligne PEPP-produkter og forskellige investeringsmuligheder.

(3) For at opnå sammenlignelighed af PEPP-produkter og sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) bør oplysningskravene, hvis det er hensigtsmæssigt og relevant, bringes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 om dokumentet med central information for PRIIP'er. På nogle få områder er det nødvendigt at tilpasse kravene til et langsigtet pensionsopsparingsprodukt, der kan bevares under hele den enkeltes karriereforløb og levetid, med særlig fokus på de pensionsspecifikke risici, såsom inflation og risici med hensyn til at kunne opretholde indbetalingerne.

(4) I betragtning af, at onlinedistribution er et vigtigt karakteristika for PEPP-produkter, er det særlig vigtigt, at forbrugerne let kan få adgang til, forstå og anvende de oplysninger, der præsenteres i et digitalt miljø. Udformningen af informationsdokumenterne bør derfor videreudvikles for at præsentere informationerne på en effektiv og gennemsigtig måde, når de leveres ved hjælp af digitale midler, som f.eks. websted, mobilapp, audio eller video. Denne udformning bør gøre det lettere at stille oplysninger til rådighed ved hjælp af digitale midler på en tiltrækkende og forståelig måde. Lagdeling af oplysninger bør sikre tilstrækkelig fleksibilitet med hensyn til at tilpasse præsentationen til de forskellige typer digitale midler og til det digitale miljø, der er under konstant udvikling.

(5) For at give forbrugerne vigtige oplysninger om PEPP-produktet, som man umiddelbart kan læse og forstå, og muliggøre sammenligninger af PEPP-produkter er det nødvendigt at have en høj grad af standardisering. Det er derfor nødvendigt at fastsætte obligatoriske skemaer for informationsdokumenterne. For at gøre det lettere for forbrugerne at forstå PEPP-produktet som et langsigtet pensionsopsparingsprodukt bør informationskravene være skræddersyet til pensionsmålsætningen i PEPP-produktet, med henblik på at levere oplysninger, der er nyttige ved beslutningstagningen på en attraktiv og klar måde for den potentielle PEPP-opsparer og samtidig muliggøre PEPP-udbyderens brug af digitale kommunikationsmidler.

(6) Klassificeringen af risikoprofiler og den "sammenfattende risikoindikator" i PEPP-produktet bør følge de identificerede pensionsspecifikke risici og målet om at opnå en passende og stabil pensionsindtægt. Udformningen af den sammenfattende risikoindikator bør omfatte en sammenhængende og sammenlignelig risikokategorisering og suppleres med yderligere oplysninger opnået på konsekvent vis med henblik på at skelne "overordnede" investeringsstrategier og risikoreduktionsteknikker fra "underordnede" for således at give forbrugerne relevante oplysninger om, hvorvidt en mere risikobetonet investeringsmulighed rent faktisk giver mulighed for et relativt højere afkast.

(7) Prognoser for fremtidige pensionsindtægter er vigtige for forbrugernes forståelse af PEPP-produktet og dets egnethed til de enkelte pensionsmålsætninger. Dokumentet med central PEPP-investorinformation (KID) bør derfor indeholde resultaterne af de inflationsjusterede pensioner for generiske PEPP-opsparere med fastlagte opsparingsfaser og standardiserede indbetalinger.

(8) Nøgleindikatorer for risici og omkostninger bør udformes, således at de kan anvendes på forskellige potentielle PEPP-investeringsmuligheder på sammenhængende og konsekvent vis. Offentliggørelsen af omkostninger bør fokusere på materielle og monetære beløb og bør sikre sammenlignelighed med det niveau for omkostnings- og gebyrbegrænsninger, der er fastsat for det grundlæggende PEPP-produkt.

(9) Det er nødvendigt med et skema for PEPP KID'et. Dette skema bør være let forståeligt og fokusere på oplysninger, der er nyttige for forbrugerne, når de træffer beslutninger om opsparing i et PEPP-produkt, og mindske virkningen af eventuelle adfærdstilbøjeligheder.

(10) I henhold til artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1238 skal PEPP-udbydere sikre, at PEPP KID'er til enhver tid er nøjagtige, rimelige, klare og ikke-vildledende, således at den potentielle PEPP-opsparer kan stole på de standardiserede oplysninger i dokumentet, når denne træffer afgørelse om langsigtede pensionsopsparinger. Der bør derfor fastsættes bestemmelser for en regelmæssig og hensigtsmæssig gennemgang af PEPP KID'et og i givet fald en rettidig revision af PEPP KID'et.

(11) Det er en udfordring at skulle træffe en beslutning om langsigtede pensionsopsparinger, da fremtidige pensionsbehov måske ikke kendes fuldt ud, og personlige forhold og karrieremuligheder kan ændre sig. Derfor bør de potentielle PEPP-opsparere have tilstrækkelig tid — under hensyntagen til deres behov, erfaring og viden — til at forstå og overveje de relevante oplysninger, før de træffer en beslutning om, hvorvidt de skal foretage en opsparing i et bestemt PEPP-produkt, selv hvis PEPP KID'et udformes således, at det indeholder nyttige oplysninger til at kunne træffe afgørelse om opsparing i et PEPP-produkt på en forståelig og pålidelig måde.

(12) PEPP-oversigten bør præsenteres således, at PEPP-opsparere let kan følge og overvåge udviklingen i deres egne PEPP-opsparinger. Mens PEPP-oversigten i sagens natur er personaliseret, bør den være i overensstemmelse med de oplysninger, der gives forud for aftaleindgåelsen, og bør muliggøre en konstant sammenligning mellem PEPP-produkter, med henblik på at PEPP-opsparere kan træffe kvalificerede beslutninger om ændring af investeringsmuligheden, skift af PEPP-udbyder eller tilpasning af indbetalingsniveauerne for at opfylde PEPP-opsparerens pensionsmålsætning.

(13) For at sikre, at det grundlæggende PEPP-produkt er omkostningseffektivt, er det nødvendigt at sørge for, at alle omkostninger og gebyrer er omfattet af omkostningsbegrænsningen undtagen i tilfælde, hvor det er nødvendigt at sikre, at grundlæggende PEPP-produkter, som tilbyder den ekstra produktfunktion i form af kapitalgarantien, ikke stilles ringere end de grundlæggende PEPP-produkter, der ikke tilbyder denne produktfunktion for at sikre lige vilkår.

(14) Risikoreduktionsteknikkerne for PEPP-produktet er afgørende for at fremme hensigtsmæssige investeringsstrategier, hvorved der opnås bedre pensionsresultater. Med henblik herpå er der behov for at opstille klare kriterier, der kan håndhæves, for at gøre det muligt på en sammenhængende måde at vurdere, hvorvidt en valgt risikoreduktionsteknik er effektiv Disse kriterier bør derfor gælde for de tre hovedtyper af risikoreduktionsteknikker, nemlig livscyklus, oprettelse af reserver og garantier og børe tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for disse typer. Disse kriterier bør også gælde for enhver ny, innovativ risikoreduktionsteknik med henblik på at fremme bedre pensionsresultater gennem innovation.

(15) Den langsigtede karakter af og det langsigtede mål med pensionsindtægter via PEPP-produkterne kræver, at man anvender stokastiske modelberegninger, som er et redskab til at forudsige sandsynligheden for forskellige udfald under forskellige betingelser, således at fremtidige PEPP-ydelser kan prognosticeres på en rimelig måde. Det er derfor nødvendigt at sikre, at der anvendes stokastiske modelberegninger, når man vurderer risikoprofilen og de potentielle resultater af de investeringsstrategier, som tilbydes af PEPP-udbydere, og som angiver den række af mulige PEPP-ydelser, der vil kunne opstå i det virkelige liv som følge af usikre afkast på aktiver og indbetalingsniveauer. Der bør også anvendes stokastiske modelberegninger ved fastlæggelsen af et passende ambitionsniveau med hensyn til risici, når der udarbejdes resultatscenarier for PEPP KID'et og pensionsprognoser for PEPP-oversigten og ved den effektive gennemførelse af metoden for den sammenfattende risikoindikator. Med henblik herpå bør der fastsættes visse henvisninger til den stokastiske modelberegning, som PEPP-udbyderen skal anvende. PEPP-udbyderen bør frit kunne tilpasse den stokastiske modelberegning for at nå frem til det ønskede mål og integrere de modeller, der er udarbejdet af PEPP-udbydere for andre lignende produkter.

(16) Bestemmelserne i denne forordning hænger nøje sammen. De omhandler krav til informationsdokumenter, omkostninger og gebyrer for det grundlæggende PEPP-produkt samt risikoreduktionsteknikker. På grund af de betydelige indbyrdes forbindelser mellem bestemmelserne i denne forordning og for at styrke sammenhængen mellem de forskellige reguleringsområder, der er omfattet af denne forordning, bør reglerne inden for disse områder yderligere præciseres på samlet og holistisk vis. Det er nødvendigt for at sikre en høj grad af sammenhæng mellem reglerne for produktegenskaber af høj kvalitet og regler for effektiv kommunikation til forbrugere vedrørende disse egenskaber. Reglerne for specifikke produktegenskaber for et PEPP-produkt er nødvendige for at opnå en holistisk vurdering af balancen mellem risici og afkast for PEPP-opspareren, samtidig med at der sikres bedre pensionsresultater gennem innovation og omkostningseffektivitet gennem digitalisering. Det er vigtigt at kommunikationen om disse innovative tilgange til forbrugerne sker på en sammenhængende måde, der åbner mulighed for sammenligninger. For at sikre sammenhængen mellem bestemmelserne bør de medtages i en enkelt forordning.

(17) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) har forelagt Kommissionen.

(18) EIOPA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet om rådgivning hos interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger og interessentgruppen for arbejdsmarkedspensionsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.12.2020
Anvendelsesdato i EU
11.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet