Europeisk sosialstatistikk: stikkprøveundersøkelse på arbeidskraftsområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2240 av 16. desember 2019 med hensyn til spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet, fastsettelse av de tekniske formatene for innberetning av opplysninger og spesifisering av de detaljerte ordningene samt innholdet i kvalitetsrapportene om organisering av en stikkprøveundersøkelse på området arbeidskraft i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2240 of 16 December 2019 specifying the technical items of the data set, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the labour force domain in accordance with Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre en korrekt gennemførelse af stikprøveundersøgelsen på området arbejdsstyrke bør Kommissionen specificere de tekniske aspekter for datasættet, de tekniske formater for indberetning af oplysninger og de nærmere ordninger for og indholdet af kvalitetsrapporterne.

(2) Medlemsstaterne og EU-institutionerne bør anvende statistiske klassifikationer for regionale enheder, uddannelse, beskæftigelse og økonomisk sektor, som er forenelige med NUTS-, ISCED-, ISCO- og NACE-klassifika­tionerne.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet