Europeisk sosialstatistikk: stikkprøveundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2242 av 16. desember 2019 med hensyn til spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet, fastsettelse av de tekniske formatene for innberetning av opplysninger og spesifisering av de detaljerte ordningene samt innholdet i kvalitetsrapportene om organisering av en stikkprøveundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2242 of 16 December 2019 specifying the technical items of data sets, establishing the technical formats and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the income and living conditions domain pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre en korrekt gennemførelse af stikprøveundersøgelsen på området indkomst og levevilkår, EU-SILC, bør Kommissionen specificere de tekniske aspekter for datasættet, de tekniske formater for indberetning af oplysninger og de nærmere ordninger for og indholdet af kvalitetsrapporterne.

(2) EU-SILC-undersøgelsen er et meget vigtigt instrument til at indsamle de oplysninger, der kræves i forbindelse med det europæiske semester og den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig for så vidt angår indkomstfordeling, fattigdom og social udstødelse samt forskellige hertil knyttede EU-politikker på området levevilkår og fattigdom som f.eks. børnefattigdom, adgang til sundhedspleje og andre tjenesteydelser, bolig, overdreven gældsætning og livskvalitet. Undersøgelsen er desuden den vigtigste datakilde til mikrosimuleringsformål og flashestimater for indkomstfordeling og fattigdom.

(3) International sammenlignelighed af nationale og regionale statistikker over indkomst og levevilkår kræver, at der anvendes statistiske klassifikationer for regionale enheder, uddannelse, beskæftigelse og økonomisk sektor, som er forenelige med NUTS-, ISCED-, ISCO- og NACE-klassifikationer. Der bør også tages hensyn til de henstillinger, som De Forenede Nationer har fremsat i Canberra-Gruppens håndbog om statistikker over husstandes indkomst.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Anvendelsesdato i EU
19.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet