Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for området arbeidsstyrke

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/257 av 16. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antallet og benevnelsene til variablene på området arbeidsstyrke

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/257 of 16 December 2019 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the labour force domain

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at imødekomme de behov, der er konstateret under de relevante detaljerede emner, bør Kommissionen præcisere variablernes antal og titler for datasættet på området arbejdsstyrke.

(2) Antallet af variabler, der skal indsamles, er på tidspunktet for ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2019/1700 højst 5 % over det antal variabler, der indsamles for området arbejdsstyrke.

(3) Kommissionen har gennemført relevante høringer af nationale eksperter som led i udarbejdelsen af denne delegerede forordning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Anvendelsesdato i EU
17.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet