Europeiske sosiale entreprenørskapsfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/819 av 1. februar 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 med hensyn til interessekonflikter. måling av sosiale virkninger og opplysninger til investorer i forbindelse med europeiske sosiale entreprenørskapsfond

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/819 of 1 February 2019 supplementing Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to conflicts of interest, social impact measurement and information to investors in the area of European social entrepreneurship funds

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forvaltere af sociale iværksætterfonde bør indføre procedurer og træffe foranstaltninger for at sikre, at personer, der udfører sådanne forretningsaktiviteter, udfører disse aktiviteter i den kvalificerede sociale iværksætterfonds og dennes investorers bedste interesse. For at opnå et ensartet niveau af investorbeskyttelse i Unionen og gøre det muligt for disse forvaltere at vedtage og følge en konsekvent og effektiv praksis for forhindring, overvågning og styring af interessekonflikter bør der opregnes et minimum af initiativer i deres politik vedrørende interessekonflikter. For at undgå unødvendige administrative byrder og samtidig sikre et passende niveau af investorbeskyttelse bør politikkerne vedrørende interessekonflikter tilpasses til arten, omfanget og kompleksitetsgraden af forvalternes forretninger.

(2) Det er muligt, at de procedurer og foranstaltninger, der er omhandlet ipolitikken vedrørende interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til at beskytte den kvalificerede sociale iværksætterfonds og dennes investorers interesser, og hvis det er tilfældet, bør forvalterne af de kvalificerede sociale iværksætterfonde tage de yderligere initiativer, der er nødvendige for at beskytte disse interesser. Disse initiativer bør omfatte underretning af den øverste ledelse eller et andet kompetent internt organ i den kvalificerede sociale iværksætterfond og vedtagelse af de beslutningereller tiltag, der er nødvendige for at handle i den kvalificerede sociale iværksætterfonds og dennes investorers bedste interesse.

(3) Forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde kan deltage aktivt i ledelsen af virksomheder, som den kvalificerede sociale iværksætterfond investerer i. For at forhindre interessekonflikter og sikre, at disse forvalteres stemmerettigheder udøves til fordel for både den berørte kvalificerede sociale iværksætterfond og investorerne heri, er det nødvendigt at præcisere de krav, der stilles i forbindelse med udøvelsen af disse stemmerettigheder. For at sikre en tilstrækkelig standard for investorbeskyttelse bør forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde udarbejde tilstrækkelige og effektive strategier i denne henseende og efter anmodning give en kortfattet beskrivelse af disse strategier og de foranstaltninger, de har truffet.

(4) For at sikre effektiv formidling af oplysninger om interessekonflikter bør oplysningerne ajourføres regelmæssigt. I betragtning af de risici, der er forbundet med at anvende et websted som et redskab til oplyse om interessekonflikter, bør der opstilles kriterier for offentliggørelse af sådanne oplysninger.

(5) For at sikre en konsekvent tilgang for så vidt angår de procedurer, som forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde anvender til at måle de positive sociale indvirkninger, der opnås af de kvalificerede porteføljevirksomheder, bør der indgå særlige elementer i disse procedurer. De ressourcer, som de kvalificerede porteføljevirksomheder anvender, samt de produkter og tjenesteydelser, som disse virksomheder stiller til rådighed, er nøgleindikatorer for positive sociale indvirkninger, som derfor bør indgå som en integrerende del af disse procedurer. For at skelne mellem sociale virksomheder og virksomheder, som kun tilfældigt opfylder sociale målsætninger, bør en evaluering af de resultater, som de kvalificerede porteføljevirksomheder opnår, også indgå som en del af disse procedurer.

(6) Det bør sikres, at de oplysninger, der gives til investorer forud for aftalens indgåelse, omfatter tilstrækkelige detaljer om den kvalificerede sociale iværksætterfond. Beskrivelsen af den kvalificerede sociale iværksætterfonds investeringsstrategi og -målsætninger bør derfor omfatte beskrivelser af de sociale sektorer, de geografiske områder og den juridiske form af de kvalificerede porteføljevirksomheder, som den kvalificerede sociale iværksætterfond har til hensigt at investere i, samt oplysninger om fordelingen af disse virksomheders overskud.

(7) Investorer bør gives de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere de underliggende metoder, som forvalteren af den kvalificerede sociale iværksætterfond anvender til at måle de sociale indvirkninger. De oplysninger, der gives forud for aftalens indgåelse, bør derfor præcisere, hvorvidt forvalteren af den kvalificerede sociale iværksætterfond har henholdt sig til interne metoder eller anvendt almindeligt anerkendte metoder. De oplysninger, der gives forud for aftalens indgåelse, bør også omfatte en beskrivelse af de vigtigste kendetegn ved metoderne, herunder kriterierne for screening, de relevante indikatorer og en forklaring på, hvordan forvalteren af den kvalificerede sociale iværksætterfond sikrer, at disse metoder overholdes.

(8) Investorerbør kunne kontrollere, om forvalteren af den kvalificerede sociale iværksætterfond anvender investeringspolitikken, når der vælges ikke-kvalificerede aktiver. De oplysninger, der gives forud for aftalens indgåelse, bør derfor omfatte oplysninger om de forskellige typer ikke-kvalificerede aktiver, som den kvalificerede sociale iværksætterfond investerer i, investeringsmetoder, relevante begrænsninger og den aktivitetssektor og det geografiske område, hvor disse investeringer foretages.

(9) Af hensyn til gennemsigtigheden bør investorer gives de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere arten og omfanget af den forretningsservice og de øvrige hjælpetjenester, som forvalteren af en kvalificeret social iværksætterfond yder eller arrangerer gennem tredjeparter. De oplysninger, der gives forud for aftalens indgåelse om forretningsservice og øvrige hjælpetjenester, bør derfor omfatte en beskrivelse af de forskellige typer service og tjenester, som denne yder.

(10) For at gøre det muligt for forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde at tilpasse sig de nye krav bør anvendelsesdatoen for denne forordning udskydes i seks måneder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.02.2019
Anvendelsesdato i EU
11.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet