EUs program for miljø og klima 2014-2020 (LIFE)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1293/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av et program for miljø- og klimainnsatsen (LIFE) og om oppheving av forordning (EF) nr. 614/2007

Regulation (EU) No 1293/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013

Nærmere omtale

Svensk departementsnotat av 24.1.2012

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.05.2014)

Sammendrag av innhold
EUs LIFE-program startet opp i 1992 og er EUs eneste program med særskilt finansiering av miljøprosjekter. Programmets målsetning er er å bidra med finansiering av prosjekter til gjennomføring av EUs miljøregelverk og utvikling av miljøpolitikken, gjennom å å skape større forståelse for miljøutfordringene og sikre utveksling av kunnskap og erfaringer mellom deltakerlandene. Programmet gir miljøorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, bedrifter, myndigheter og andre anledning til å delta i miljøprosjekter. Norge har ikke deltatt i noen av LIFE-programperiodene.

Det nye LIFE-programmet for perioden 2014-2017 inneholder etablering av et eget klimaprogram, samt innføring av såkalte integrerte prosjekter, som kan bidra til å mobilisere andre midler (fond, programmer) med større geografisk nedslagsfelt (regionat, nasjonalt) til miljø- eller klimaformål. Budsjett på 3,4 milliarder euro i perioden 2014-2020.

Delprogrammet for miljø har prioriterte områder innen ressurseffektivitet, naturmangfold , miljøstyring og miljøinfomasjon, og klimaprogrammet har prioriterte områder innen utslippskutt, klimatilpasning og klimainformasjon.

Utformingen av det nye LIFE-programmet er mer strategisk og strukturert enn tidligere program, og skal kobles tettere opp mot gjennomføring av miljøregelverket innen de prioriterte områdene.

Det er lagt opp til ulike former for støtte. I tillegg til integrerte prosjekter, kan det gis støtte til både NGO-aktiviteter, internasjonale studier, konferanser og bidrag til innovative finansieringsordninger. Det skal også kunne gis støtte til prosjekter utenfor EU.

Det er satt konkrete miljømål som skal oppnås i programperioden, herunder at 15 prosent av Natura 2000-områdene skal forvaltes på adekvat nivå, 5 prosent av økosystemene skal rehabiliteres, 25 prosent av arter og habitater som inngår i LIFE skal oppnå bedre status, 12 prosent av regionene skal håndtere avfall på en adekvat måte, 12 prosent av vassdragene skal oppnå forbedret økologisk status og 10 prosent av Europas befolkning skal få bedre luftkvalitet. Det er ikke satt tilsvarende prosentvise mål på klimaområdet, men det forutsettes at flere planer og strategier for utslippskutt og tilpasning kommer på plass og at innovative teknologier og andre best practises i økt grad tas i bruk.

Merknader
Norge og de andre EØS-landene kan delta i LIFE og de andre programmene gjennom frivillig innlemmelse av rettsakten i Protokoll 31 til EØS-avtalen. Protokollen brukes som hjemmel for å innta nye EU-rettsakter på områder hvor EØS-statene står fritt til å velge om de ønsker å delta i EU-samarbeidet.

Norge deltar i andre programmer som blant annet dekker samarbeid innen forskning, likestilling, kultur, utdanning, transport og IKT. Programmene varierer i omfang og størrelse på budsjett. Alle departementene har vurdert deltagelse i de nye programmene. Deltakelse i LIFE-programmet er ikke med i Statsbudsjettet for 2014, det er derfor ikke dekning til å delta i programmet.

Sakkyndige instansers merknader
Det er informert om forslaget i Spesialutvalget for miljø.

Status
Forslaget er vedtatt i Rådet/Europaparlamentet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.12.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet