EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020: regler for deltakelse og resultatspredning

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1290/2013 av 11. desember 2013 om reglene for deltakelse og resultatspredning i' Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020)' og om oppheving av forordning (EF) nr. 1906/2006

Regulation (EU) No 1290/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 laying down the rules for participation and dissemination in "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)" and repealing Regulation (EC) No 1906/2006

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.01.2014)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen la 30. november 2011 frem sitt forslag til Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 1.1.2014 til 31.12.2020. Horisont 2020 ble vedtatt 11. desember 2013.

Foruten forordningen om regler for deltakelse og formidling, lovpakken om Horisont 2020 av følgende dokumenter:

Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 om etableringen av Horisont 2020

- Rådsbeslutning om etablering av særprogrammet som implementerer Horisont 2020.

- Rådsforordning (Euratom) nr. 1314/2013 om forsknings- og utdanningsprogrammet for Det europeiske atomfellesskapet (2014–2018), som komplementerer Horisont 2020 (vurdert som ikke EØS-relevant)

Ved siden av lovpakken om Horisont 2020 foreligger det en revisjon av EIT-forordningen, Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 1292/2013 som reviderer forordning (EC) nr. 294/2008 om etableringen av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi.

Reglene for deltakelse og formidling har som siktemål å skape ett rammeverk som vil gjøre deltakelse enklere, skape mer enhetlige virkemidler og øke den vitenskapelige og økonomiske betydningen av Horisont 2020. Samtidig er det gjort forenklinger av administrative prosedyrer, slik at Horisont 2020 blir enklere å implementere.

Reglene for deltakelse og formidling består blant annet av følgende nye elementer:

- Reglene skal gjelde for alle deler av Horisont 2020, inkludert artikkel 185- og 187-initiativer, aktiviteter under det tidligere CIP-program som vil inngå i Horisont 2020 og aktiviteter under EIT.

- Det er etablert én finansieringsrate for hver type aktivitet under Horisont 2020.

- Det er bred aksept for vanlig regnskapspraksis for direkte kostnader, noe som skaper et mer tillitsbasert regnskapssystem.

- Beregningen av indirekte kostnader er forenklet og det skal brukes en flat sats beregnet ut fra direkte kostnader.

- Deltakernes garantifond, som ble etablert under 7. rammeprogram, fornyes.

- Reglene for IPR, utnyttelse og formidling fra 7. rammeprogram er blitt videreutviklet og ytterligere klargjort, og det er økt vekt på åpen tilgang til forskningspublikasjoner.

Merknader
En flat sats for på 25 % for refusjon av indirekte kostnader vil innebære at norske miljøer i mindre grad enn i dag vil få dekkes sine faktiske kostnader ved deltakelse i prosjekter under rammeprogrammet.

Sakkyndige instansers merknader
Lovpakken om Horisont 2020 har blitt sendt til samtlige departementer, Forskningsrådet, Universitets- og høyskolerådet, Forskningsinstituttenes fellesarena, helseforetakene og næringslivsorganisasjoner for innspill til norske posisjoner. Høringsinstansene er generelt positive til Kommisjonens forslag, som i stor grad betraktes å være i samsvar med norske interesser. Imidlertid peker flere (Forskningsrådet, Universitets- og høyskolerådet, Forskningsinstituttenes fellesarena og NHO) på at en flat sats for refusjon av indirekte kostnader er problematisk for norske deltakere.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 11. desember 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet